Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr II/12/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIV/       /07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 listopada 2007 roku

       w sprawie uchylenia uchwały nr II/12/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;    2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych**1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) zarządza się co następuje:
§ 1. Traci moc uchwała nr II/12/06 z dnia 30 listopada 2006 roku  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – – Pom. Nr 168, poz. 2731).
§  2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

______________________________________________________
1 ** Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst. Jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/      / 07
RADY  MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr II/12/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

         Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska może wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości inne niż określone wyżej wymienionej ustawie oraz zawarte w odrębnych ustawach.                                    
         Wprowadzając zwolnienia z podatku od nieruchomości w stosunku do nieruchomości zajętych na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej stosuje zwolnienie podmiotowe, a więc tego rodzaju zwolnienie jest niezgodne z nadanymi uprawnieniami przez ustawodawcę.
        
        

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

K.P.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (14 listopada 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (15 listopada 2007, 08:58:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1449