Projekt uvhwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

UCHWAŁA  Nr XIV/      /07
RADY  MIEJSKIEJ  w Sępólnie Krajeńskim
z  dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;       z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i  art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych**1 ( tekst jednolity: Dz. U.          z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r. (M.P. Nr 47, poz. 557) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1)  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –  591,00 zł;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie        –  648,00 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton           –   833,00 zł; 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton;
 a) od  3,5 ton do poniżej 12 ton  – 970,00 zł;

4) ciągniki siodłowe i balastowe  przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu  i  rodzaju  zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały;

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę   całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –   325,00 zł

6)  przyczepy i naczepy, o które łącznie z  pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały;
     
7)   od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 a) mniej niż 30 miejsc                   –       791,00 zł;
 b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –    1.654,00 zł;


§ 2. Traci moc uchwała nr II/13/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz ich poboru na 2007 rok ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 168, poz. 2732).

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko  -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

                                                                           
                                                             
                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                               Tomasz Cyganek

______________________________________________________________
 1 ** Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst. Jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (40kB) word
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (38kB) word
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równa lub wyższą niż 12 ton (44kB) word

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/    /07
RADY  MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

     
         Na podstawie  z art.10 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze. zm.), Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Stawki podatku określane przez Radę Miejską nie mogą przekroczyć  górnej granicy stawek kwotowych podatku od środków transportowych ogłoszonych w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 3 sierpnia 2007r. Nr 47, poz. 557.
         Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w wyżej wymienionym artykule Rada Miejska określa wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania w zależności od liczy osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia.
         Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska poddano dyskusji i analizie zasadności proponowanym stawek.
         Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.           
 


                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                            Tomasz Cyganek
 

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (14 listopada 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (15 listopada 2007, 08:21:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1630