Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2008 rok

UCHWAŁA  Nr XIV/       /07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie opłaty targowej na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym      ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, poz. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;         z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i   art. 19 pkt 1 lit a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.  Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia      26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r.     (M.P. Nr 47, poz. 557) uchwala się, co następuje:

§  1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim:
1) określa wysokość stawek opłaty targowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

§  2.  Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązująca na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
1) przy sprzedaży każdej dorosłej sztuki zwierząt wynosi - 9,90 zł;                     
2) przy sprzedaży prosiąt, cieląt, źrebiąt, jagniąt i koźląt (zwierzęta do 1 roku życia) z samochodu lub przyczepy- 11,00 zł;

3)  przy sprzedaży drobiu i zwierząt futerkowych;
a) sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu – 9,70 zł;
b) w pozostałych przypadkach  - 5,70 zł;

4)   przy sprzedaży artykułów żywnościowych przetworzonych:
a) sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu – 17,00 zł;
b) z sektora lub namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora, tj. do 9 m² - 17,00 zł;

5)    przy sprzedaży artykułów żywnościowych nieprzetworzonych:
a) sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu -  10,30 zł;
b) z sektora lub namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora, tj. do 9 m² - 10,30 zł;

6)   przy sprzedaży innych artykułów niż żywnościowe:
a) sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu -  23,60 zł;
b) z sektora lub namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora, tj. do 9 m² - 23,60 zł.
§  3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§  4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie – 631,94 zł.

§  5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej poprzez powierzenie dzierżawcy wyłonionemu w drodze przetargu, a w przypadku braku upoważnionemu inkasentowi Urzędu Miejskiego.
2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym została zainkasowana opłata.

§ 7. Traci moc uchwała Nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  30 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2007 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. –  Pom. Nr 168, poz. 2734).

§  8.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko  -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek

_______________________________________
 1 ** Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst. Jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Uzasadnienie do UCHWAŁY  Nr XIV/        /07
RADY  MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie opłaty targowej na 2008 rok

 Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość dziennej stawki opłaty targowej, z tym że stawka dzienna nie może przekroczyć kwoty ogłoszonej w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z obwieszczeniem dzienna stawka opłaty targowej w 2008 roku nie może przekroczyć 631,94 zł.
 Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska poddano dyskusji i analizie zasadności proponowanych stawek opłaty targowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

K.P.
 
 

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (14 listopada 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (15 listopada 2007, 07:52:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1590