Projekt uchwały w sprawie zamiany

UCHWAŁA  NR  XIV/      /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007 roku


w sprawie zamiany gruntów


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 251 poz. 2063 ze zm.) uchwala co następuje :

 

§ 1. Wyraża zgodę na dokonanie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie na grunty stanowiące własność Marzeny Barbary i Leszka Zdzisława małżonków Michalewskich zam.w Lutówku w następujący sposób : Gmina Sępólno Krajeńskie  za nieruchomość położoną w Lutówku oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 147/4 o pow. 84 m² zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr 19517 otrzyma nieruchomość położoną w Lutówku oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 163/1 o pow. 87 m² zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr 6265 stanowiącą własność  Marzeny Barbary i Leszka Zdzisława małżonków Michalewskich.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do  UCHWAŁY NR  XIV/         /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  z dnia  22 listopada 2007 roku


 Z wnioskiem o zamianę nieruchomości wystąpili małżonkowie Michalewscy uzasadniając  tym, że nieruchomość  gminna znajduje się pomiędzy dwiema działkami stanowiącymi ich własność. Zamiana działek pozwoliłaby na scalenie nieruchomości stanowiących ich własność. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką wsi oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego. Rada Sołecka zgadzając się na zamianę nieruchomości zobowiązała dotychczasowego właściciela do utwardzenia wjazdu na pozostawioną Gminie nieruchomość.
Rozpatrując powyższe przygotowano niniejszy projekt uchwały.


E.M.


 

metryczka


Wytworzył: E.M. (13 listopada 2007)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (13 listopada 2007, 08:09:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1610