Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (ul.Ogrodowa)

UCHWAŁĄ  NR XIV/         /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2063 ze zm.) uchwala co następuje :


§1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy Ogrodowej , oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 505/3 o pow. 2083 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 19473 stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.


§2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do UCHWAŁY  NR  XIV/          /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  z dnia  22 listopada 2007


  Wymieniona w uchwale działka nr 505/3 stanowi grunt rolny, dla terenu na którym się znajduje brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z wnioskiem o jej sprzedaż wystąpili właściciele działki przyległej Pani Wijas i Pan Grochowski. Sprawę sprzedaży przedstawiono na posiedzeniu Zarządu Osiedla Nr 1 oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego. Wniosek uzyskał akceptację, w związku z powyższym przygotowano niniejszy projekt uchwały.


E.M.

metryczka


Wytworzył: E.M. (13 listopada 2007)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (13 listopada 2007, 08:06:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473