projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

UCHWAŁA  NR  XIV/          /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007 roku

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2063 ze zm.) uchwala co następuje :


§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy ulicy Baczyńskiego, przeznaczonych pod zabudowę usługowo-handlową :
1. działki nr  865 o pow.  85 m²    zapisanej w KW nr  13802
2. działki nr  864 o pow.  59 m²    zapisanej w KW nr  13801
3. działki nr  863 o pow.  55 m²    zapisanej w KW nr  13800
4. działki nr  862 o pow.  57 m²    zapisanej w KW nr  13799


§ 2.  Traci moc Uchwała Nr XXXX/411/02 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie.


§ 3.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 4.  Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY  NR  XIV/           /07
RADY  MIEJSKIEJ  W SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM  z dnia  22 listopada 2007 roku

                    Z uwagi na podwójną numerację działek w ewidencji gruntów, znajdujących się w tym samym  obrębie ( obręb 1 km 3 i  km 5 Sępólno Kraj.)  - garaże oraz działki przeznaczone pod butiki były oznaczone tymi samymi numerami.  Działki przeznaczone pod usługi otrzymały nową numerację w związku z tym  przygotowano niniejszy projekt uchwały,
który został zaakceptowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego.


E.M.

 

metryczka


Wytworzył: E.M. (13 listopada 2007)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (13 listopada 2007, 08:03:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1542