Projekt - uchwały w sprawie zmian budżetowych

UCHWAŁA   NR  XIII/    /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2007

w sprawie zmian budżetu na 2007 rok
              
               Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu
       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
                                                             
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                                               
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek
   

 

                                 Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIII/    /07
                                            RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                            z dnia 25 października  2007roku
                

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę  298 167,92 zł

75011§ 2010  – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 102 zł zgodnie z decyzja Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11 października 2007r. z
przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych
75618 § 0480 - zwiększa się plan dochodów o kwotę  13 792,92 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z większym niż zaplanowano wykonaniem,
85212 § 2010 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 175 693 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11 października 2007r. z
przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85214 § 2010 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 151 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11 października 2007  85214 § 2030 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 140 757 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11 października 2007r.
85295 § 2030 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 535 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-48/07 z dnia 11 października 2007r. z
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
85415 § 2030 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 189 953 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-45/07 z dnia 27 września 2007r. z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę 798 167,92 zł

71004 § 4170 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł w związku z przeniesieniem planu do działu 801, rozdziału 80101, paragraf 6050,
75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 102 zł  zgodnie z decyzja Wojewody j.w.
80101 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu kosztów nadzoru budowlanego inwestycji związanej z termomodernizacją SP w Lutowie,
85154 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 792,92 zł z przeznaczeniem na zakup usług ponadto w tym rozdziale dokonuje się przesunięcia planu na paragrafach,
85212, 85219,85220 i  85295 - dokonuje się przesunięcia planu na paragrafach zgodnie z
przewidywanym wykonaniem wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, ponadto w tych
rozdziałach dokonuje się zmiany planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody j.w.
85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 189 953 zł zgodnie z decyzja Wojewody jw. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
92601 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000 zł w związku z udzielona promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
udzielenie pożyczki na budowę ciepłociągu do MLKS „Krajna” jako I etap budowy hali 
widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.                                                                                                       

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek
 

Zmiana dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok (63kB) excel    
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 roku i latach następnych (36kB) excel     
Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku (18kB) excel     
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. (19kB) excel       
Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW (39kB) word         

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (16 października 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (23 października 2007, 07:47:34)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (23 października 2007, 08:05:34)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1621