Projekt uchwały w sprawie unieważnienia uchwały o upoważnieniu Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do udzielenia poręczenia wekslowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW

UCHWAŁA   NR  XIII/…../07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2007

w sprawie unieważnienia uchwały o  upoważnieniu  Burmistrza  Sępólna  Krajeńskiego  do  udzielenia  poręczenia wekslowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim   na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

             
Na podstawie art. 86 i 194  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz  art. 18 ust. 2  pkt 15) i art. 60 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę nr XII/80/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj z dnia 27 września 2007 roku w sprawie upoważnienia  Burmistrza  Sępólna  Krajeńskiego  do  udzielenia  poręczenia wekslowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim   na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

 


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIII/…../07
 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października  2007 roku

               Uchyla się wskazaną w tytule uchwałę z uwagi na to, że do kompetencji Rady Miejskiej jako organu stanowiącego j.s.t. należy ustalenie wysokości planowanych do  udzielenia poręczeń i gwarancji, natomiast wskazanie podmiotu, któremu zostanie udzielone poręczenie wraz ze wskazaniem nazwy zadania na jakie udziela się poręczenia należy do kompetencji Burmistrza jako organu wykonawczego j.s.t.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

U.L.

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (16 października 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (19 października 2007, 13:07:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1760