projekt uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego

UCHWAŁA  NR  XII/       /2007
RADY MIEJSKIEJ  W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27  września 2007 roku


w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Hallera 7 w Sępólnie Kraj.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2063 ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego na rzecz mieszkańców posesji przy ulicy Hallera 7 w Sępólnie Kraj. lokal nr 6 - pomieszczenie gospodarcze o pow. 2,95 m²,  mieszczące się na parterze  budynku mieszkalnego przy ulicy Hallera 7 w Sępólnie Krajeńskim wraz z ułamkową 29/5279 cz.gruntu z działki nr 253 o pow. 469 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 13378 – stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.


§ 2.  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. 


§ 3.  Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XII/      2007
RADY MIEJSKIEJ  w Sępólnie Krajeńskim z dnia  27  września 2007 roku

Wymienione w uchwale pomieszczenie powstało na skutek likwidacji pomieszczenia gospodarczego wykorzystywanego przez pracowników przeprowadzających remont budynku. Z wnioskiem o jego sprzedaż wystąpił Pan Józef Grzegrzółka - właściciel jednego z lokali. Z uwagi na to, że pomieszczenie to znajduje się w budynku należącym do wspólnoty, ponieważ część lokali w tym budynku została już sprzedana na odrębną własność, za zgodą wspólnoty lokal powinien zostać sprzedany na rzecz jednego z mieszkańców posesji.
Po uzyskaniu opinii wspólnoty przy ulicy Hallera 7, Zarząd Osiedla Nr 1 oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego  wyrażają zgodę na sprzedaż lokalu w drodze przetargu ograniczonego na rzecz mieszkańców posesji przy ulicy Hallera 7 w Sępólnie Kraj. W związku z powyższym przygotowano niniejszy projekt uchwały.

E.M.

metryczka


Wytworzył: E.M. (20 września 2007)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 września 2007, 08:26:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1566