Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi

UCHWAŁA Nr XII/   /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdzić w oparciu o przedstawiony protokół Komisji Skrutacyjnej, że na kadencję lat 2008-2011 w głosowaniu tajnym zostali wybrani na ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi:

1) Pan/i  
2) Pan/i  
§ 2. Wyrazić dotychczasowym ławnikom podziękowanie za ich zaangażowanie i prawidłową realizację obowiązków ławnika.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego, który przekaże listę wybranych ławników Prezesowi Sądu Rejonowego w Tucholi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XII/   /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 2007 r. 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi.

Z końcem roku 2007 upływa okres kadencji ławników sądów powszechnych, obecnej kadencji.   Zgodnie z treścią art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm. ) rady gmin dokonują wyboru ławników na nową kadencję, w/g zasad uregulowanych w tejże ustawie.

Niniejsza uchwała stanowi realizację obowiązku wynikającego z w/w ustawy przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim, która dokonała wyboru na kadencję lat 2008-2011 dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi.

D. W.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (14 września 2007)
Opublikował: Administrator (14 września 2007, 13:52:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1786