Projekt uchwały - w sprawie zmiany nazwy Sępoleńskiego Domu Kultury i przyjęcia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim


UCHWAŁA Nr XI/ /07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 sierpnia 2007 r.


w sprawie zmiany nazwy Sępoleńskiego Domu Kultury i przyjęcia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie KrajeńskimNa postawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327.) oraz na podstawie
art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, Dz. U. z 2002 r.
Nr 41, poz. 364, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081,
Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, Dz. U. z 2005 r. Nr 131, poz. 1091,
Nr 132, poz. 1111, Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) uchwala się co następuje:


§1. Traci moc uchwała Nr XXX/295/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie nadania statutu Sępoleńskiemu Domowi Kultury.

§2. Ustala się, że Sępoleński Dom Kultury w Sępólnie Krajeńskim z dniem wejścia w życie uchwały będzie nosił nazwę „Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim”.

§3. Uchwala się statut Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XI/ /07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 2007 r.


Podjęcie uchwały jest niezbędne do poszerzenia działalności typowo kulturowej na różnorodną działalność edukacyjną, artystyczną, impresaryjną i animacyjną, której nie zawierał dotychczasowy statut. Centrum prowadzić będzie różnorodne warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także dla niepełnosprawnych. Kursy i szkolenia dla nauczycieli, animatorów kultury, koordynatorów i liderów ogólnopolskich kampanii społecznych.
Rozszerzenie zakresu celów i przedmiotu działania umożliwi Instytucji Kultury sięganie po środki unijne szczególnie te z komponentu równość szans i integracja społeczna. Zwłaszcza z obszarów wspierania inicjatyw społecznych, promocji rozwoju lokalnego i regionalnego, działań na rzecz poprawy świadomości społecznej wsparcia zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego oraz łączenia ochrony dziedzictwa kulturalnego z rozwojem lokalnego społeczeństwa.
Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

J.M.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

statut CKiS (72kB) word

metryczka


Wytworzył: Julita Maciaszek (22 sierpnia 2007)
Opublikował: Jacek Wojtania (22 sierpnia 2007, 13:17:50)

Ostatnia zmiana: Jacek Wojtania (28 sierpnia 2007, 07:38:17)
Zmieniono: korekty w załączniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1880