Projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2007 rok

UCHWAŁA   NR  XI/…./07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 2007

w sprawie zmian budżetu na 2007 rok
              
Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

                                                             
§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu
       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
                                                             
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                                               
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek
   


       
                                                    
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XI/ … /07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia  2007 roku


Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 293 794,78  zł

02001 § 0750 – plan dochodów zwiększa się o kwotę 2 597,84 zł w związku z opłacaniem dzierżawy  na obwody łowieckie w całości w pierwszym półroczu,

60016 § 2330 – tworzy się plan dochodów w kwocie 25 500 zł w związku z  otrzymaną dotacją na mocy umowy Nr RG.II-3042-FOGR-54/2007z Województwem Kujawsko-
Pomorskim z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Wałdowo – Komierowo,

70005 § 0870 – plan dochodów zwiększa się o kwotę 120 709,65 zł w związku ze zwiększoną sprzedażą nieruchomości gminnych (mieszkań)

71035 § 0960 – tworzy się plan dochodów w kwocie 7 750 zł w związku z przeprowadzona zbiórką pieniężną mieszkańców na budowę ogrodzenia cmentarza w Wałdowie,

75023 § 0920 – plan dochodów zwiększa się o kwotę 20 000 zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów w stosunku do wydatków a przez to gromadzeniem na rachunku bankowym znacznych środków finansowych,

§ 0970 – plan dochodów zwiększa się o kwotę 6 466,60 zł w związku ze zwrotem z ZUS
nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

§ 2440 – tworzy się plan dochodów w kwocie 17 347,60 na podstawie umowy nr OSP/000020/D w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” z dnia 9 lipca 2007 r. z przeznaczeniem na wyposażenie i utworzenie nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.

75601 § 0910 – plan dochodów odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności
gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej zwiększa się o kwotę 20 zł w
związku z wyższym niż planowano wykonaniem,

75615 i 75616 – dokonuje się stosownych zmian planu dochodów podatkowych na podstawie aktualnych przypisów,

75618 § 0410 – plan dochodów zwiększa się o kwotę 13 058,12 zł w związku z większym niż planowano wykonaniem wpływów z tytułu opłaty skarbowej,

§ 0490 – plan dochodów zmniejsza się o kwotę 5 833,43 zł w związku z podpisaną umową na obsługę parkingu,

75621 § 0020 – plan dochodów zwiększa się o kwotę 50 000 zł w związku z wyższym wykonaniem wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,

75801 § 2920 – plan dochodów subwencji oświatowej zwiększa się o kwotę 120 978 zł na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów nr ST5-4822-4g/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. oraz nr ST5-4822-6g/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. z przeznaczeniem na realizację remontów bieżących oraz zadania bieżące w zakresie  oświaty,

85295 § 2310 – tworzy się plan dochodów w kwocie 5 000 zł na podstawie porozumienia nr
ROPS-Dw.0116-WSPF-33/2007 z dnia 15 maja 2007 r. zawartego z Województwem
Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w Zespole Szkół w
Lutowie,

90019 § 0460 – plan dochodów zmniejsza się o kwotę 6 000 zł w związku z niższymi niż
planowano wpływami z opłaty eksploatacyjnej.

Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę 293 794,78 zł


60016 § 4270 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 246,86 zł z przeznaczeniem na remonty dróg i ulic ( w tym 25 500 zł dotacja z FOGR),

70004 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wywóz
nieczystości stałych i płynnych, pobór wody i zakup innych usług w budynkach komunalnych administrowanych przez Gminę,

70005 § 4590 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 29 012 zł z przeznaczeniem na realizacje zawartego porozumienia na wypłatę odszkodowania zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami w przedmiocie nabycia nieruchomości - drogi dojazdowe do działek,

70078 § 2710 – na podstawie pisma gminy Kunów nr OR.6235 z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, wprowadza się plan wydatków w wysokości
10 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie
własnych zadań bieżących  w zakresie usunięcia skutków klęsk żywiołowych w
                          infrastrukturze mieszkaniowej,

71035 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 750 zł na budowę ogrodzenia cmentarza w Wałdowie,

75023 § 4010 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 466,60 zł w związku ze zwrotem środków z ZUS oraz podpisaną umową z PFRON,

 § 4110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 695,20 zł w związku z podpisaną  umową z PFRON,

§ 4210 – zwiększa się plan wydatków paragrafu dot. zakupu materiałów i wyposażenia w
związku ze zwiększonymi w stosunku do planu wydatkami oraz w związku z 
zawartą umową z PFRON o łączną kwotę 43 000 zł,

§ 4270 – zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem zakresu planowanych do 
przeprowadzenia remontów w gmachu Urzędu Miejskiego o kwotę 10 000 zł,

 § 4300 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług  pocztowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup wody i innych usług
związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego,

§ 4360 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 300 zł w związku z niższym wydatkowaniem środków na zakup usług telefonii komórkowej,

§ 4360 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie
prowadzonych spraw związanych z opłatami sądowymi i prokuratorskimi,

 § 4750 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł w związku z niższym niż
planowano wydatkowaniem środków w pierwszym półroczu,

75647 § 4110 – zmniejsza się plan wydatków związanych z poborem podatków przez sołtysów na podstawie aktualnego wykonania,

75814 § 4300 – zmniejsza się plan wydatków związanych z bankową obsługą budżetu na
podstawie aktualnego wykonania,

75818 § 4810 – rezerwę budżetową w kwocie 15 953,88 zł przeznacza się na zapłatę
odszkodowania zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami,

80101, 80104,85401 i 85407 – zwiększa się plan wydatków oświaty o łączną kwotę 120 978 zł w związku z otrzymaniem decyzji o podwyższeniu subwencji oświatowej  ( w tym 65 004 zł z przeznaczeniem na remonty i 55 974 zł na pozostałe wydatki);  ponadto dokonuje się przesunięć   środków pomiędzy paragrafami,

85154 – w rozdziale dot. przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się aktualizacji planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami,

85219 – przesunięcie pomiędzy paragrafami środków przeznaczonych na wydatki z
              funkcjonowaniem OPS,

90095 – w związku ze zmianą formy organizacyjnej szaletu miejskiego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami,

92109 § 2480 – zwiększa się dotację dla SDK w związku ze zmianami kadrowymi,


Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.                                                                                                       

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek

Zminay w planie dochodów i wydatków budżetowych (68kB) excel
Zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku (34kB) excel
Dotacje podmiotowe 2007 rok (16kB) excel

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (20 sierpnia 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (22 sierpnia 2007, 10:09:38)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (22 sierpnia 2007, 10:17:11)
Zmieniono: dodano wartości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1595