Projekt uchwały - w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA Nr IX/…. /07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2007 roku

 

w sprawie  zaciągnięcia pożyczki


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 82 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§     1.1   Wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa ciepłociągu do MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim” w wysokości  800.000,00zł    ( słownie: osiemset tysięcy złotych).

1.2 Na spłatę zaciągniętych pożyczek zostaną przeznaczone środki uzyskane z wpływów z podatków.

1.3 Wyraża się zgodę na zabezpieczenie pożyczek w formie weksla „In blanco” bez poręczenia.

1.4 Okres spłaty pożyczki ustalono na czas do 7 lat. Planowana karencja w spłacie 12 miesięcy.

§      2         Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§      3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr IX/..…/ 07
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca  2007 roku


W związku z realizacją zadania pn. „Budowa ciepłociągu do MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim” konieczne jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako uzupełnienie wkładu własnego.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Handlu, Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisję Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 czerwca 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 czerwca 2007, 14:33:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1990