Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gm. Sępólno Krajeń-skie.

-projekt-
UCHWAŁA Nr XXXIX/……./2017 
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim 
z dnia 27 grudnia 2017 r. 
 
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4 i art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073), uchwala się, co następuje:
 
§ 1.    Zmienia się załącznik graficzny do uchwały Nr XXXIII/254/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gmina Sępólno Krajeńskie, w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie jak załącznik graficzny do niniejszej uchwały.  
 
§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
  
UZASADNIENIE 
 
 
            Korekta uchwały Nr XXXIII/254/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie jest konieczna z uwagi na to, że omyłkowo w granicach obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znalazł się trójkątny fragment działki nr 331 obręb Lutówko, a trójkątny fragment działki nr 23 obręb Lutówko został wyłączony z tych granic.
Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.
mapa (344kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 grudnia 2017)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 grudnia 2017, 11:15:52)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (13 grudnia 2017, 11:23:34)
Zmieniono: eststyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238