Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

ProjektUCHWAŁA  Nr   XXXVIII/        /2017
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  29 listopada 2017  r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) uchwala się, co następuje :


    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, zabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 1, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 651 o pow. 17 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00013505/5.


    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


     § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXXVIII/        /2017
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  29 listopada 2017 r.


         Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale nieruchomości, wystąpił jej  użytkownik.  Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Nieruchomość zostanie zbyta w drodze przetargu.

E.M.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (23 listopada 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 listopada 2017, 10:40:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204