projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gmina Sępólno Krajeńskie


UCHWAŁA Nr XXXIII/…../2017
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gmina Sępólno Krajeńskie
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) oraz art. 14 ust. 1,2,4 i art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie.
 
     § 2. Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego przedstawiono
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną część uchwały.
 
        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
     § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z art. 14 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), podejmuje rada gminy, a jej integralną częścią jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
Uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpocznie procedurę formalno-prawną sporządzania planu w trybie w/w ustawy. W/w plan miejscowy zmieni ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko Pomorskiego z 2004r. nr 39, poz. 625).
O zmianę powyższego planu wnioskowała Rada Sołecka Lutówka.
Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje powierzchnię ok. 1,41ha. W aktualnie obowiązującym mpzp przedmiotowy teren przeznaczony jest pod teren sportu i usług turystycznych. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie go pod zabudowę związaną z usługami publicznymi, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Lutówko.
Zakres przewidywanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w ramach projektu jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie, przyjętego Uchwałą Nr VI/32/11Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 r.
Zgodnie ze Studium obszar objęty opracowaniem planu położony jest w terenie istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej na obszarach wiejskich.
W ramach tego wydzielenia możliwe jest lokalizowanie terenów: nowej zabudowy usług publicznych (np. przedszkola, szkoły, urzędy pocztowe itp.).
        Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.
 

mapa (759kB) jpg
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 czerwca 2017)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 czerwca 2017, 12:28:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194