Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

ProjektUCHWAŁA  Nr   XXXI/       /2017
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  26 kwietnia 2017  r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) uchwala się, co następuje :


    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż celem poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej, niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. Obr.3, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 100/5 o pow. 190 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00010499/8.


    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXXI/       /2017
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  26 kwietnia 2017 r.         Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale działki, wystąpił właściciel gruntów przyległych.  Działka o którą wystąpił objęta jest służebnością na jego rzecz, stanowi dojazd do nieruchomości. Sprzedaż wymienionej nieruchomości pozwoli na wykreślenie z Działu III KW BY2T/00010499/8 Prawa, roszczenia i ograniczenia - służebności na rzecz właściciela gruntów przyległych.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 1 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

EM

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 kwietnia 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 kwietnia 2017, 07:59:09)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Mizdalska (19 kwietnia 2017, 08:28:58)
Zmieniono: zmieniono pomyłkę pisarską

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 185