UCHWAŁA Nr XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

UCHWAŁA Nr XXVII/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla nr 2  w Sępólnie Krajeńskim.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)  oraz § 17 statutu Osiedla nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, stanowiącego załącznik nr 24 do uchwały Nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Sępólno Krajeńskie (t. jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. poz. 2502) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do dnia 31 marca 2017 roku wybory uzupełniające do Zarządu 
       Osiedla nr 2 w Sępólnie Krajeńskim na kadencję 2015 – 2019.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze złożoną rezygnacją pełnienia funkcji członka Zarządu Osiedla Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim należy przeprowadzić wybory uzupełniające. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (20 grudnia 2016)
Opublikował: Administrator (20 grudnia 2016, 08:40:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204