Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lutowie

ProjektUCHWAŁA  Nr   XXVII/         /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  28 grudnia 2016  r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lutowie


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) uchwala się, co następuje :


    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż celem poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej, niezabudowanej nieruchomości położonej w Lutowie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 282/2 o pow. 600 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00020055/7.


    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXVII/         /2016
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  28 grudnia 2016 r.         Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale działki, wystąpił właściciel gruntów przyległych.  Nieruchomość stanowi drogę, która nie jest wytyczona na gruncie. Działka 282/2 przebiega przez grunty będące własnością wnioskującego. Nabycie jej poprawi warunki zagospodarowania, pozwoli scalić grunty, które należą do jednego właściciela.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką Sołectwa Lutowo oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


E.M.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 grudnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 grudnia 2016, 07:25:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196