projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 77 i nr 72/2 obręb Trzciany gm. Sępólno Krajeńskie


 
UCHWAŁA Nr   XXVI/…../2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 77 i nr 72/2 obręb Trzciany gm. Sępólno Krajeńskie
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) art. 14 ust. 1,2,4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 77 i nr 72/2 obręb Trzciany gm. Sępólno Krajeńskie
 
     § 2. Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną część uchwały.
 
        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
     § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z póżn. zm.), podejmuje rada gminy, a jej integralną częścią jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
Uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rozpocznie procedurę formalno-prawną sporządzania planu w trybie ww. ustawy. W/w plan miejscowy zmieni ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko Pomorskiego z 2010r.  nr 59, poz. 600). O zmianę powyższego planu wnioskowała właścicielka nieruchomości położonej w miejscowości Trzciany dz. o nr  ewid. 77 i 72/2
Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje powierzchnię ok. 13,46 ha. W aktualnie obowiązującym mpzp przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zalesienie. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie go, zgodnie z faktycznym użytkowaniem, pod działalność produkcyjną związaną z prowadzonym gospodarstwem rolnym i teren zabudowy zagrodowej.
Zakres przewidywanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w ramach projektu jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie, przyjętego Uchwałą Nr VI/ 32/11Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 r.
Zgodnie ze Studium obszar objęty opracowaniem planu położony jest  na terenie  istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej na obszarach wiejskich.
W ramach tego wydzielenia:
- dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę już istniejącej zabudowy zagrodowej.
        Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.
 
  załącznik graficzny (687kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (24 listopada 2016)
Opublikował: Barabach Małgorzata (24 listopada 2016, 09:11:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202