w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.


Projekt
UCHWAŁA  Nr XXVI/       /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia 30 listopada 2016 r.
 
 
 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

    
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 25 marca 2015 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
    
§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.
    § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/      /2016
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2016 r.
 
 
 
            Dnia 17.10.2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim zwrócił się do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku. Wniosek ten poddany został procedurze sprawdzającej przez Burmistrza oraz przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany przez: Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Wniosek uzyskał akceptację Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 
JZ
 
 

metryczka


Wytworzył: J. Zwiefka (23 listopada 2016)
Opublikował: Bartosz Łangowski (23 listopada 2016, 15:08:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189