Uchwała nr II/18/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006r.

60

UCHWAŁA Nr II/18/06
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 87 w Sikorzu, gmina Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie uchwalonego uchwałą nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 1999 r. uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 87 w Sikorzu, zwany dalej planem.
2. Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:25 000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach
o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem nie większym niż 15o;
2) dachu średnio wysokim – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem większym niż 15o i nie większym niż 30o;
3) dachu wysokim – należy przez to rozumieć dach
o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku, nachylonych pod kątem większym niż 30o i mniejszym lub równym 45o;
4) harmonijnym charakterze zabudowy – należy przez to rozumieć wymóg realizacji obiektów o podobnych walorach architektonicznych charakteryzujących się podobnymi parametrami (np. proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu, rodzaj i kolorystyka materiałów wykończeniowych elewacji i pokrycia dachowego);
5) linii rozgraniczającej ściśle określonej – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalonych w planie;
6) linii wewnętrznego podziału – należy przez to rozumieć linię na rysunku planu określającą zasady podziału na działki terenu o tej samej funkcji;
7) linii wewnętrznego podziału orientacyjnej – należy przez to rozumieć linię, której przebieg może być zmieniony w trakcie dokonywania geodezyjnego podziału terenu na warunkach określonych w uchwale;
8) modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów
i urządzeń;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku (za wyjątkiem elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne detale) bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg;
 10) nieuciążliwych usługach wbudowanych w budynki mieszkalne - należy przez to rozumieć wyłącznie takie usługi zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, które mogą być świadczone w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno-budowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym;
 11) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu,
o którym mowa w § 1 uchwały;
 12) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
 13) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały;
 14) symbolu terenu – rozumie się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem;
 15) terenie – należy przez to rozumieć obszar
o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 16) terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć część powierzchni ziemi ukształtowaną głównie pod wpływem czynników naturalnych, pokrytą glebą leżącą na skale macierzystej i na jej zwietrzelinie lub wodami otwartymi zdolnymi do samooczyszczania się;
 17) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
 18) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń pełniącą funkcje ochronne, ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu, występującą w formie zwartych, zróżnicowanych nasadzeń drzew i krzewów o całorocznej wegetacji.
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu,
a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.

§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia planu określone w rozdziale 3 uchwały.

Rozdział 2
Oznaczenia graficzne

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:
1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określone;
3) linie podziału terenów o tym samym przeznaczeniu ściśle określone;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) symbole terenów:
a) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) KDD – teren publicznej drogi dojazdowej,
c) KDW – teren drogi wewnętrznej.

Rozdział 3
Ustalenia planu

§ 5.1. Przeznaczenie terenu: dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi ściśle określonymi ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na rysunku planu symbolem MN.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje zasada lokalizacji nie więcej niż dwóch obiektów kubaturowych na jednej działce, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego;
2) obowiązuje usytuowanie obiektów z uwzględnieniem linii zabudowy określonych na rysunku planu;
3) obowiązuje zabudowa wolno stojąca;
4) wzdłuż terenów kolejowych obowiązuje minimum
5-metrowy pas zieleni izolacyjnej;
5) obowiązują wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, zharmonizowanie architektoniczne zabudowy na poszczególnych działkach, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy
i materiałów wykończeniowych;
6) dla budynków mieszkalnych obowiązuje realizacja dachów średnio wysokich lub wysokich dwu lub wielospadowych z pokryciem dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym
(tj. blachodachówką lub gontem w kolorze ceglastym;
7) w obrębie jednej działki na garażach i budynkach gospodarczych dopuszcza się dachy średnio wysokie lub płaskie o kolorystyce i rodzaju pokrycia dachu budynku mieszkalnego;
8) obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych;
9) obowiązuje zakaz realizacji tuneli foliowych i szklarni, poza niewielkimi obiektami o powierzchni do 10,0 m2;
 10) reklamy, szyldy i tablice informacyjne:
a) dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji frontowej dostosowanych do wystroju elewacji, zawierających wizerunek oddający charakter usług,
b) ustala się obowiązek sporządzania projektu reklamy, szyldu i tablicy informacyjnej jako integralnej części projektu budowlanego,
c) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający elementy wystroju architektonicznego;
 11) w obrębie jednej działki zabudowa powinna stanowić harmonijny zespół i nawiązywać do siebie architektonicznie i kolorystycznie;
 12) na poszczególnych działkach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej) oraz terenowych urządzeń rekreacji (np. basenów, oczek wodnych);
 13) ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych;
 14) skala zabudowy powinna nawiązywać do istniejących w okolicy i nie może nad nimi dominować wielkością;
 15) dopuszcza się lokal użytkowy wbudowany w budynek mieszkalny lub do niego dobudowany na usługi typu bytowego, jak drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie przekraczającej norm określonych prawem budowlanym.
3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
2) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie objętym planem nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: na obszarze objętym granicami opracowania nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznych.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
w odległości:
a) 6,0 m od linii rozgraniczającej przyległej drogi,
b) 10,0 m od granic terenu kolejowego;
2) wysokość zabudowy:
a) budynek mieszkalny do dwóch kondygnacji
z poddaszem użytkowym włącznie,
b) maksymalna wysokość kalenicy 9,0 m, główna kalenica budynku równoległa do przyległej drogi,
c) wolno stojący budynek gospodarczy i garaż jedna kondygnacja;
3) obowiązuje zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym;
4) obowiązująca minimalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego10,0 m;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki;
6) obowiązuje ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń: minimalnej do 1,20 m, maksymalnej do 1,60 m.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie: nie ustala się.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1) obowiązuje podział terenu na działki zgodnie
z zasadami określonymi na rysunku planu; dopuszcza się możliwość łączenia działek przyległych w celu utworzenia jednej działki budowlanej;
2) dla linii orientacyjnych obowiązuje tolerancja
+- 4,0 m;
3) obowiązująca minimalna wielkość projektowanej działki 1.000 m2;
4) minimalna szerokość projektowanej działki 20,0 m.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:
1) powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z siecią dróg zewnętrznych odbywa się przez przylegającą do obszaru od strony wschodniej gminną drogę dojazdową;
2) w granicach planu ustala się rezerwę na poszerzenie gminnej drogi dojazdowej szerokości 2,0 m;
3) ustala się drogę wewnętrzną szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW;
4) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w ramach danej działki według wskaźnika: minimum 1 miejsce postojowe dla domu jednorodzinnego.
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę docelowo z gminnej sieci wodociągowej,
b) dopuszcza się tymczasowe, na warunkach określonych w §5.13 pkt 2 zaopatrzenie w wodę
z ujęć indywidualnych;
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do gminnego systemu kanalizacji,
b) dopuszcza się tymczasowe, na warunkach określonych w § 5.13 pkt 2 odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika;
3) odprowadzenie wód opadowych: bezpośrednio do gruntu;
4) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną
z projektowanych linii nn z projektowanej dla działek nr 1/5, 1/6 i 2 stacji transformatorowej,
b) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej;
5) zaopatrzenie w energię cieplną:
a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych,
b) zakazuje się stosowania źródeł ciepła z czynnikami wysokoemisyjnymi,
c) dopuszcza się do ogrzewania budynków czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych, drewno lub inne odnawialne źródła energii;
6) telekomunikacja:
a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację teletechniczną na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,
b) zabrania się budowy stacji bazowych telefonii komórkowej;
7) gospodarka odpadami stałymi:
w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązuje wstępna segregacja odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz ich na gminne wysypisko śmieci.
13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów;
2) na terenach, na których brak jest komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dopuszcza się czasowo, w terminie nie dłuższym niż jeden rok od dnia oddania do użytku tych urządzeń, użytkowanie indywidualnego ujęcia wody  oraz bezodpływowego osadnika ścieków.
14. Stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:
1) 0% dla terenu przeznaczonego pod publiczną drogę;
2) 30% dla pozostałych terenów objętych planem.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na stronie internetowej gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

załącznik nr 2
do uchwały nr II/18/06
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2006 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

I. Sposób realizacji inwestycji

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
Do zadań własnych gminy należy realizacja:
1) gminnych dróg publicznych;
2)  wodociągów;
3) kanalizacji sanitarnej.

ad 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się poszerzenie publicznej drogi dojazdowej.
ad 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych do projektowanych działek
z możliwością czasowego zaopatrzenia w wodę z ujęć indywidualnych.
ad 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się docelowo podłączenie wszystkich terenów do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Czasowo plan przewiduje odprowadzenie ścieków do bezodpływowych osadników ścieków.
Realizacja ustaleń planu nie jest więc uwarunkowana wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) przy czym:
1) wydatki inwestycyjne finansowane będą z budżetu gminy;
2) zadania w zakresie poszerzenia dróg finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień
z innymi podmiotami;
3) zadania w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze środków budżetu gminy lub poprzez dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył: Małgorzata Barabach (22 lutego 2007)
Opublikował: Bożena Mikicka (22 lutego 2007, 12:27:03)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (22 lutego 2007, 12:30:44)
Zmieniono: zmieniono estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1019

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij