Protokół Nr 45/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2009r.


 
Protokół Nr 45/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2009r.
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Budżetu i Handlu oraz radni wg załączonej listy obecności oraz sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli oraz pracownicy Urzędu Miejskiego oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych w poniższym składzie:
 
 
1.     Burmistrz – Waldemar Stupałkowski
2.     Zastępca Burmistrza – Marek Zieńko  
3.     Skarbnik Gminy – Urszula Lange
4.     Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania
5.     Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 – Kazimierz Drogowski
6.     Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 – Józef Cyra
7.     Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej – Robert Grochowski
8.     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frohlke – Zalewska
9.     Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Julita Maciaszek
10. Dyrektor Biblioteki Publicznej – Grażyna Kędzierska
11. Dyrektor Zakładu Transportu i Usług – Tomasz Mroziński
12. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki
13. Kierownik Referatu Organizacyjnego – Bożena Strąpoć
14. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat
15. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Barbara Wiese
16. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera
17. Inspektor Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu – Marcin Koniszewski
18. Sołtys Włościborza – Bernadeta Wróblewska
19. Sołtys Niechorza – Lucyna Pająk     
 
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Janusz Tomas, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
1.     Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2.     Dyskusja nad proponowanymi stawkami opłat i podatków lokalnych na 2010r.
3.     Dyskusja nad projektem budżetu Gminy na 2010r.
4.     Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 
    
 
Ad.2. Zgromadzeni odstąpili od szczegółowej dyskusji na temat propozycji stawek opłat i podatków lokalnych na 2010r. – motywując to faktem, że temat na pewno zostanie zanalizowany podczas Sesji Rady Miejskiej tzw. „podatkowej”. Wobec powyższego Pan Tomas zwrócił się do radnych o dokładne przeanalizowanie proponowanych stawek podatkowych. 
 
 
Ad.3. Zgromadzeni rozpoczęli dyskusję nad projektem budżetu Gminy na 2010r.
 
Na wstępie Burmistrz przedstawił podstawowe założenia, będące podstawą do skonstruowania projektu budżetu tj. że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjęty do projektu budżetu wynosi 1% na 2010r. Poinformował także, że w budżecie zaplanowano, bądź nie, kwoty których ujęcie było niezależne od samorządu tj.(dotyczy planu dochodów budżetowych) :
- kwota 34,10zł. przyjmowana do naliczania podatku rolnego (ustalana w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego)
- kwota 30,04zł. przyjmowana do naliczania podatku leśnego (ustalana w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). 
- nie zaplanowano kwot należnych Gminie z tytułu wkładu własnego w prowadzonych inwestycjach, nie znając ich kwoty, pomimo faktu, że na pewno zostaną zwrócone w kolejnym roku budżetowym.                
Odmienna sytuacja zaistniała w planowaniu wydatków. Strona wydatkowa bowiem znacznie przekroczy wskaźnik w wysokości 1%. Sam bowiem plan wydatków na wynagrodzenie, zgodnie z odgórnymi wytycznymi, został zwiększony o 2,1%. Zwiększone zostały również wydatki na obowiązkowy dowóz dzieci do szkół, wydatki związane z prawem oświatowym oraz przeznaczono środki na organizację rocznicy 650-lecia nadania praw miejskich dla Sępólna Krajeńskiego. Wobec powyższego zaistnieje deficyt budżetowy, który w ostateczności może spowodować fakt zaciągnięcia kredytów.
Burmistrz przybliżyła następnie obecnym zgłoszone do projektu budżetu wnioski inwestycyjne, które zostały podzielone na trzy grupy: inwestycje kontynuowane i współfinansowane (konieczne), inwestycje zgłoszone przez poszczególne referaty i inwestycje zgłoszone przez podmioty zewnętrzne. Wartość zadań określonych we wnioskach wynosi ponad 13mln.zł., co znacznie przekracza możliwości przyszłego budżetu.
Burmistrz ponadto poinformował, że kolejnym uszczupleniem budżetu może być fakt pomniejszenia wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego. Wszystkie przedstawione powyższej sytuacje powodują fakt, że planowany deficyt określono w kwocie 6.400mln.zł., realnie może on wynosić około 5mln.zł. Wobec powyższego zaistnieje konieczność pokrycia w/w kwoty z pozyskanych środków zewnętrznych.
 
Po wstępnej informacji Pan Tomas zapytał o zamierzenia w zakresie ewentualnego wykupu przez Gminę budynku przy ulicy Przemysłowej 7. Burmistrz wyjaśnił, że obecnie trwają negocjacje z bankiem celem ewentualnego obniżenia ceny sprzedaży budynku. Tymczasowo padła oferta sprzedaży nieruchomości za 275tys.zł. z rozłożeniem na 10 nie oprocentowanych rat. Ze swojej strony nadmienił, że zasady sprzedaży wydają się być korzystne. Niestety należałoby ponieść duże koszty własne na przystosowanie budynku pod siedzibę Stowarzyszenia „Zielona Krajna”. Kupno budynku może zostać zatwierdzone uchwała Rady Miejskiej w ciągu roku podatkowego.
Burmistrz odnosząc się do inwestycji i remontów w dziale oświaty poinformował, że nie zostały specyfikowane w projekcie budżetu, kwota na nie jednak przeznaczona (634tys.zł.) została ujęta jako do dyspozycji oświaty z ujęciem jej przeznaczenia po przeprowadzeniu dyskusji na jakie konkretne cele oświatowe należy ją wykorzystać. Pan Tomas zasugerował, że propozycje rozdysponowania w/w kwoty mogą zostać omówione podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 17 listopada 2009r.   
 
Pan Jagodziński zapytał o zwiększone koszty wynagrodzeń nauczycieli, wynikające z prawa oświatowego, czy pokryć ma je Gmina? Zapytał także o sprawę przeznaczenia budynku po byłej szkole podstawowej we Włościborzu. Burmistrz wyjaśnił, że Gmina przeznaczyła duże środki na remont świetlicy wiejskiej we Włościborzu, która spełnia możliwość prowadzenia tam punktu przedszkolnego. Wobec powyższego niecelowe byłoby tworzenie kolejnej placówki oświatowej w budynku po byłej szkole podstawowej. Takie rozwiązanie powinno zostać odpowiednio uargumentowane i przedstawione do akceptacji mieszkańcom Sołectwa Włościbórz.
Pan Porożyński zapytał o rezerwę budżetowa, w jakiej kwocie zostanie ona zaplanowana? Zapytał także, czy Gmina może zwrócić się do ministerstwa o zrefinansowanie strat z powodu zmniejszonych wpływów do budżetu Gminy, związanych z odgórnym ustaleniem niskiej stawki podatku rolnego. Burmistrz wyjaśnił, że nie istnieje żadna prawna możliwość zwrócenia się o zwrot zaniżonego poboru podatku rolnego. Nawiązując do pytania o rezerwę oświatową, Burmistrz poinformował, że kwota rezerwy została zaplanowana w wysokości 300tys.zł. (200tys.zł. – rezerwa ogólna i 100tys.zł. – rezerwa na sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym). Nadmienił, że rozdysponowanie rezerwy nastąpi w ciągu roku budżetowego.      
Pan Porożyński, nawiązując do pytania Pana Jagodzińskiego, wyjaśnił, że podwyżki dla nauczycieli niestety obciążą dział oświatowy budżetu Gminy.
Pani Miczko zapytała, czy przewiduje się remont ulicy Plażowej i czy tzw. rewitalizacja miasta umożliwi budowę kanalizacji sanitarnej na nie podłączonych do niej ulicach?
Burmistrz wyjaśnił, że w 2010r. nie jest przewidywana budowa nawierzchni ulicy Plażowej, natomiast zadania przewidziane dla rewitalizacji określi przygotowany program. Na pewno jednak zadaniem rewitalizacji nie jest budowa kanalizy, zadanie to na pewno zostanie dokończone, ale w ramach odrębnych środków.
Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej poinformował, że niestety subwencja oświatowa zostanie obniżona w porównaniu do roku ubiegłego. Tymczasem, zgodnie z decyzjami sanepidu, jest do wykonania wiele prac remontowych w poszczególnych szkołach, od których nie można odstąpić, a na które obecnie po prostu nie ma środków. Skarbnik Gminy przypomniała, że jest wyodrębniona kwota na remonty w szkołach (634tys.zł.), należy tylko dookreślić jej przeznaczenie. Pan Tomas zaznaczył, że wszelkie sprawy związane z rozdysponowaniem środków na sprawy oświatowe zostaną poruszone podczas najbliższego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 17 listopada.
Sołtys Niechorza zapytała o kwestię rozdysponowania tłucznia na 2010r. Burmistrz zapewnił, że tereny wiejskie otrzymają tyle samo tłucznia co w roku bieżącym.
Pan Drogowski zapytał, czy w projekcie budżetu są przewidziane środki na budownictwo socjalne. Wg jego wiedzy nie zamierza się bowiem wykupić budynku na ul. Sienkiewicza, który mógłby spełniać ten cel, a tymczasem planuje się np. wykup budynku pod siedzibę Stowarzyszenia „Zielona Krajna”. Także jego niepokój wzbudza fakt nie zaplanowania remontu ulicy Plażowej, gdzie mieszkańcy dosłownie toną w błocie. Pan Cyra stwierdził, że zasadnym byłoby wyremontowanie nawierzchni ulic przylegających do Placu Wolności. Pan Tomas zauważył, że są drogi o znacznie gorszej nawierzchni niż ulica Plażowa, jest wiele potrzeb w zakresie budowy nawierzchni i niestety trzeba czasami dokonywać trudnych wyborów.
Pan Grochowski zauważył, że nawierzchnie powinno się budować tam, gdzie mieszkańcy poruszają się najczęściej. Jego zdaniem błędnym było wskazanie budowy nawierzchni ulic Baczyńskiego i Młyńskiej w ramach tzw. „schetynówki”, bowiem nie jest to najczęściej uczęszczana ulica.
Burmistrz, nawiązując do powyższej wypowiedzi, przedstawił zasady przyznawania środków na budowę tzw. „schetynówek”. Poinformował, że już uprzednio Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie remontu ulic w okolicach Zespołu Szkół Nr 1. Jednak specyfika tych dróg spowodowała fakt, że nie mogły liczyć na dofinansowanie z projektu budowy dróg – „schetynówek”, bowiem przy uwzględnianiu wniosków przyjmuje się poniższe kryteria, za które otrzymuje się odpowiednio wysoką liczbę punktów:
- poprawa bezpieczeństwa (możliwość ujęcia ścieżki rowerowej, azylu dla pieszych, świateł, barier ochronnych)
- realizacja inwestycji w ramach partnerstwa (współudział i współfinansowanie inwestycji przez np. samorząd powiatowy, a modernizacja ulic przy Zespole Szkół Nr 1 nie zainteresowała Starostwa Powiatowego)
- spójność inwestycji (ulica powinna rozprowadzać ruch kołowy na ulice wyższej kategorii – np. powiatowe i wojewódzkie).
 
W/w kryteria spełnia właśnie ulica Baczyńskiego i Młyńska. Burmistrza nadmienił jednak, że Gmina spróbuje dokonać w przyszłości modernizacji ulicy Plażowej, celem zapętlenia ruchu kołowego na osiedlu – w ramach środków możliwych do pozyskania z zewnątrz.
 
Odnośnie mieszkań socjalnych, Burmistrz poinformował, że w przyszłym roku Gmina spróbuje zaprojektować budownictwo socjalne przy ulicy Koronowskiej. Nawiązując do możliwości wykupu budynku przy ul. Sienkiewicza 55, poinformował że tylko wstępnie odstąpiono od wykupu nieruchomości, ponieważ właściciel zaaferował zaporową cenę (780tys.zł.). Istnieje jednak możliwość dalszych negocjacji celem obniżenia ceny wykupu nawet do 200tys.zł.                         
Pan Grochowski przekazał sugestie mieszkańców na terenie osiedla Nr 1  – tj., że poza budową kanalizacji sanitarnej praktycznie nie prowadzi się tam żadnych inwestycji. Pan Tomas stwierdził, że istotne jest wyznaczenie priorytetów, jeśli np. buduje się kanalizację na Osiedlu Jana Pawła II, to nie można równocześnie prowadzić inwestycji budowy chodników.
 
Ad.4. W wolnych wnioskach Pan Tomas poinformował, że przez uchwaleniem budżetu  odbędzie się kolejne wspólne posiedzenie celem dalszego przedyskutowania projektu budżetu Gminy na 2010r.
 
              
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.  
 
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Komisji      
                                                                                              Janusz Tomas       
 
protokołował:
Tomasz Dix
    
 

Wytworzył: Tomasz Dix (9 listopada 2009)
Opublikował: Administrator (23 marca 2010, 13:16:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij