Protokół Nr 7/07


Protokół Nr 7/07
z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2007r.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Burmistrz Waldemar Stupałkowski
2. Skarbnik Gminy Urszula Lange


Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Janusz Tomas, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2006r.
  4. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.


Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół Nr 6/07 ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 20 marca 2007r.

Ad.3. Komisja, po dokonaniu dogłębnej analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Kraj. za 2006r. oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrz oraz Skarbnika Gminy – nie wniosła żadnych zastrzeżeń do wykonania tegoż budżetu.

W związku z powyższym Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie powyższe sprawozdanie.

Ad.4. W wolnych wnioskach:
- Burmistrz zasygnalizował problem wygospodarowania środków z przeznaczeniem na obligatoryjną podwyżkę dla nauczycieli (brakująca kwota w wysokości około 190tys.zł.) W tej sprawie Gmina uzyskała informację z Ministerstwa, iż nie zostaną przeznaczone na podwyżkę żadne „odgórne” środki (teoretycznie Gmina powinna tą kwotę przeznaczyć w ramach otrzymanej subwencji).
- Pan Tomas poruszył inną kwestię oświatową tj. konieczność wypracowania rozwiązania w sprawie dalszego funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Burmistrz poinformował, iż pedagodzy z tej szkoły wyrazili wolę prowadzenia szkoły w formie publicznej (możliwość prowadzenia w ramach stowarzyszenia), sytuacja zostanie dookreślona od przyszłego roku.


Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył obrady.


Przewodniczący Komisji
Janusz Tomas

protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (26 marca 2007)
Opublikował: Tomasz Dix (28 lutego 2008, 10:55:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 654