Protokół Nr 60/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 2 kwietnia 2009r.


Protokół Nr 60/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 2 kwietnia 2009r.
 
 
Posiedzenie składało się z dwóch części.  
 
W I części posiedzenia Komisja Rewizyjna uczestniczyła w pełnym składzie.
Komisja dokonała kontroli rozdysponowania dotacji zza 2008r. przekazanej przez Gminę Stowarzyszeniu „Dorośli Dzieciom”. Kontrola została dokonana w siedzibie Stowarzyszenia.
Wyjaśnień Komisji udzielali:
- Prezes Stowarzyszenia Jarosław Niemyjski
- Wiceprezes Stowarzyszenia Sławomir Jaskulski.
 
Komisja uzyskała informację, że Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” w 2008r. pozyskało kwotę w wysokości 632.582zł. włącznie ze środkami na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dotacja z Gminy wyniosła natomiast 67.800zł. Bez środków na WTZ Stowarzyszenie pozyskało z innych źródeł kwotę 152.116tys.zł.     
Stwierdzono, że Stowarzyszenie przedkłada do zatwierdzenia do Urzędu Miejskiego szczegółowe sprawozdania z realizacji programów z udziałem dotacji Gminy. W ten sam sposób Stowarzyszenie rozlicza się ze środków przekazanych przez inne instytucje współfinansujące realizację projektów.     
 
Stowarzyszenie w 2008r. zrealizowało poniższe projekty: 
 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej – zleceniodawca PFRON
 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej – zleceniodawca Starostwo Powiatowe
 3. „Mój inny letni czas” – zleceniodawca Ministerstwo Edukacji Narodowej
 4. „W krainie łagodności’ – zleceniodawca PFRON
 5. Opracowanie materiałów Laboratoriów Tematycznych do publikacji zleceniodawca Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
 6. Wydanie książek – zleceniodawca Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
 7. „EI – Edukacja interaktywna” – zleceniodawca Urząd Marszałkowski
 8. „Punkt Informacji Turystycznej” – zleceniodawca Starostwo Powiatowe
 9. Młodzież w działaniu” – zleceniodawca Agencja Młodzież   
 10. „Kampania punktu konsultacyjno-profilaktycznego” – zleceniodawca Urząd Marszałkowski
 11. „Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii” – zleceniodawca Ośrodek Pomocy Społecznej
 12. „Świat innego dziecka w twórczości” – zleceniodawca Urząd Marszałkowski
 13. Grupy zabawowe – zleceniodawca Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
 14. Wolontariat Europejski – zleceniodawca Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji
 15. „Z kulturą na ty” – zleceniodawca Urząd Marszałkowski
 16. „Edukacja interaktywna w nauczaniu” – zleceniodawca Urząd Miejski
 17. „Grupy zabawowe nowa forma edukacji” – zleceniodawca Urząd Miejski
 18. „Gminne Centrum Edukacji” – zleceniodawca Urząd Miejski
 19. „Świat innego dziecka w twórczości” – zleceniodawca Urząd Miejski
 20. „Włóczęgi po kraju” – zleceniodawca Urząd Miejski
 21. „Młodzi twórcy w akcji” – zleceniodawca Urząd Miejski
Pan Niemyjski omawiając projekty realizowane przez Stowarzyszenie zaznaczył, że od 2009r. zmieniły się zasady dofinansowania realizacji projektów ze strony Starostwa Powiatowego. Dofinansowanie ze strony tej instytucji zmniejszy się z 15 do 10% kosztów realizowanego projektu. Podkreślił natomiast wyróżnienie tj. Stowarzyszenie jako jedno z nielicznych będzie mogło realizować bezpośredni projekt z Agencją „Młodzież” – tj. prowadzenie „Wolontariatu Europejskiego”. W ten sposób w tym roku do Sępólna Kraj. przyjedzie dwoje wolontariuszy (z Hiszpanii i Azerbejdżanu), koszty ich utrzymania będą pokrywane ze środków w/w Agencji.    Pan Niemyjski dodał, że prężność Stowarzyszenia pozwoliła na pozyskanie już w tym roku środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację kampanii w zakresie rozpoznawania uzależnień u dzieci i na szkolenia w zakresie rozpoznawania symptomów samobójczych u dzieci.              
Komisja, po dokonaniu kontroli wykorzystanie dotacji przyznanej w 2008r. przez Gminę Stowarzyszeniu „Dorośli Dzieciom” – stwierdziła, że jej rozdysponowanie nie budzi zastrzeżeń. Komisja podkreśliła, że Stowarzyszenie w sposób aktywny pozyskuje środki zewnętrzne na swoją działalność, co umożliwia realizację znacznej ilości projektów na rzecz miejscowej społeczności.
 
Po dokonaniu kontroli przeprowadzono dyskusję na temat zagrożenia narkotykami w klubie „Terminal”, szczególnie w weekendy w dni organizowania dyskotek.
Komisja zgodnie stwierdziła, że zasadnym byłoby pisemne wystąpienie do właściciela lokalu o spowodowanie nie wpuszczania na jego teren młodzieży poniżej osiemnastego roku życia.               
 
            Po przeprowadzeniu kontroli Przewodnicząca zakończyła I część posiedzenia.
 
 
 
W II części posiedzenia Komisja Rewizyjna przystąpiła do rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Kowalczyk z dnia 20 marca 2009r. na „nadużywanie władzy przez Pana mgr Waldemara Stupałkowskiego, zajmującego stanowisko funkcjonariusza publicznego Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, tudzież na niedopełnienie obowiązku i poświadczenie nieprawdy”.    
 Komisja obradowała bez udziału Pani Wiesławy Grochowskiej wyłączonej z obrad z powodu jej pokrewieństwa z wnoszącą skargę.   
W tym punkcie uczestniczyła inspektor Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Pani Hanna Sobiechowska. 
Przewodniczący Komisji Pan Porożynski odczytał skargę Pani Kowalczyk. Z treści skargi wynika, że jej przedmiotem jest w szczególności niezadowolenie skarżącej z odpowiedzi na jej wniosek, zawartej w piśmie Nr SO 8111/7 09 podpisanym przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego a znajdującym się, zgodnie z jego sygnaturą w dokumentacji Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.
Pani Sobiechowska wyjaśniła, że rzekome zarzuty zawarte w skardze Pani Kowalczyk nie znajdują potwierdzenia w zaistniałym stanie faktycznym tj.:
- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zaproponował skarżącej podpisanie kontraktu socjalnego oraz udzielenie jej schronienia w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Dzieci w Gdańsku, od dnia 9 stycznia do dnia 15 kwietnia, informując jednocześnie że rachunek za pobyt za miesiąc styczeń pokryje Ośrodek Pomocy Społecznej. Skarżąca jednak odmówiła pomocy, co zaskutkowało odmową udzielenia jej pomocy w jakiejkolwiek formie.
- noclegownie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie posiadały wolnych miejsc lub przyjmowały wyłącznie mężczyzn, czego potwierdzeniem są pisemne odpowiedzi z tych jednostek
- nie było możliwe udzielenie pomocy skarżącej poprzez pokrycie kosztów jej ewentualnego pobytu w budynku przy Placu Wolności 4, ponieważ noclegi w tym budynku są oferowane przez osobę prywatną, wobec czego pobytu tam nie można finansować ze środków publicznych.
 
Komisja, po wyjaśnieniach Pani Sobiechowskiej, jednogłośnie postanowiła że swoje następne posiedzenie w sprawie toku rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Kowalczyk odbędzie w dniu 7 kwietnia z udziałem radcy prawnego.
 
 
            Na tym protokół zakończono.
 
 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (2 kwietnia 2009)
Opublikował: Administrator (26 marca 2010, 08:47:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 618