Protokół Nr 39/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 10 lipca 2008r.


Protokół Nr 39/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 10 lipca 2008r.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.
 
         Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która poinformowała że wiodącym tematem będzie przeprowadzenie lustracji wiejskich punktów przedszkolnych, działających na terenie Gminy.
 
Komisja następnie dokonała wizji lokalnych w poszczególnych przedszkolach po ustaleniu, że obecnie punkty przedszkolne są prowadzone od miesiąca kwietnia br. przez Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Krajeńskim. 
 
Komisja ustaliła, co następuje:
 
1.     Punkt przedszkolny we Włościborzu:
- uczęszcza sześcioro dzieci młodszych i troje starszych, w ramach projektu „Magia baśni” sfinansowanego przez Urząd Miejski, realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” przy Zespole Szkół w Wałdowie. 
- czas trwania zajęć, od godziny 8.00 do godziny 12.00, od wtorku do piątku.
- przedszkolanka zatrudniona jest na ½ etatu, czyli 20h tygodniowo (niestety wymiar etatu został zmniejszony – poprzednio ¾).
- prawdopodobnie liczba dzieci od miesiąca września ulegnie zwiększeniu (dotyczy w szczególności grupy 5 – latków).
- najpilniejszą potrzebą jest zmiana systemu ogrzewania (obecnie pomieszczenie dogrzewane jest piecykami)
- w tym samym pomieszczeniu działa świetlica wiejska (od poniedziałku do soboty w godzinach 16.00 – 20.00).
 
2.     Punkt przedszkolny w Komierowie
- zapisanych w uczestnictwie w zajęciach jest 10 – oro dzieci
- punkt działa przez cały tydzień od godz. 8.00 do godz. 12.00
- przedszkolanka zatrudniona jest na ½ etatu, ta sama przedszkolanka w wymiarze ½ etatu prowadzi przedszkole w Niechorzu.
- punkt posiada akceptacje społeczną, w pomocy w funkcjonowaniu aktywnie uczestniczą rodzice dzieci
- punkt przedszkolny posiada niezbędne wyposażenie, pozwalające na prawidłowe działanie przedszkola
- świetlica czynna w piątki i soboty
- zamontowano nowy system ogrzewania
 
3.     Punkt przedszkolny w Niechorzu.
- punkt działa przez cały tydzień od godziny 12.15 do godziny 15.15
- do przedszkola uczęszcza średnio 10 – oro dzieci, pomoc w prowadzeniu przedszkola wykazują rodzice dzieci.
- o opalanie pomieszczenia dba osoba zatrudniona w ramach prac społeczno - użytecznych       
 
- punkt przedszkolny posiada niezbędne wyposażenie, pozwalające na prawidłowe działanie przedszkola.  
 
4.     Punkt przedszkolny w Lutowie.
- godziny otwarcia praktycznie od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.
- przedszkolanka zatrudniona na ½ etatu, 15 godzin dydaktycznych + 5 godzin pracy własnej  (zejście z poprzedniego wymiaru – ¾).
- obecnie jest zapisanych w przedszkolu 16 dzieci jednak od miesiąca września istnieje możliwość zwiększenia liczby uczęszczających dzieci do około 20 –stu.
- do przedszkola uczęszcza dziecko autystyczne
 
Komisja zauważyła w przedszkolu zbyt małe wymiary pomieszczeń do prowadzenia przedszkola oraz stwierdziła zasadność odpowiedniego wyposażenia placu zabaw przy budynku świetlicy.
 
5.     Punkt przedszkolny w Piasecznie.
- przedszkolanka jest zatrudniona na ½ etatu (poprzednie zatrudnienie – 1 etat).
- przedszkole działa od poniedziałku do czwartku
- do przedszkola uczęszcza średnio16 dzieci (połowa dzieci z Piaseczna, połowa spoza rejonu wsi)
- opalanie pomieszczenia prowadzi osoba zatrudniona na pracach społeczno - użytecznych   
- przedszkole posiada odpowiednie wyposażenie dla prowadzenia prawidłowej działalności
- plac zabaw przy budynku został wykonany z inicjatywy rodziców, znacznym problemem jest uniemożliwianie dostępu do placu w związku z parkowaniem samochodów przez mieszkańców pobliskiej posesji. 
 
        
         Komisja, po przeprowadzeniu wizji lokalnych zapoznała się z pisemną informacją w zakresie zasad funkcjonowania punktów przedszkolnych, przygotowana przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki.
 
Z informacji wynika, że:
1. Ośrodki przedszkolne prowadzone na terenach wiejskich nie realizują zadań edukacyjnych, osoby pracujące z dziećmi nie są nauczycielami w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Oznacza to, że nie musza być zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela.
2. Przewidywane koszty utrzymania punktów przedszkolnych przez Centrum Kultury i Sztuki w 2008r. przedstawiają się następująco:
 
a) koszty zatrudnienia:
- wynagrodzenie zasadnicze - 825zł.
- premia – 165zł.
- wysługa lat – 165zł.
- brutto miesięcznie – 1.155zł.
- brutto do końca roku – (9 miesięcy) - 10.395zł.
- x 6 osób – 62.370zł.
- ZUS + FP (18,03%) – 11.245zł.
 
Ogółem – 73.615zł.
 
b) Fundusz socjalny
- 453,51zł. x 6 osób x 9 miesięcy = 2.040,80zł.
 
c) Wydatki rzeczowe – 2.000,00
 
Ogólnie przewidywane koszty utrzymania w 2008r. wynoszą 77.655,80zł. 
 
3. Prawdopodobne środki na utrzymanie punktów przedszkolnych w 2009r. przedstawiają się jak poniżej:
- wynagrodzenia – 981.500zł.     
- fundusz socjalny – 2.720zł.
- artykuły szkolne, biurowe – 2.000zł. 
Powyższe założenia przyjęto przy zatrudnieniu 6 osób w pełnym wymiarze czasu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.   
 
         Po dokonaniu czynności kontrolnych Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
                                                                           Przewodnicząca Komisji
                                                                             Wiesława Grochowska
protokołował:
Tomasz Dix
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (10 lipca 2008)
Opublikował: Administrator (8 grudnia 2008, 10:11:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 922