Protokół Nr 37/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2008r.


Protokół Nr 37/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2008r.  
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Prezes Stowarzyszenia „Szansa dla Wsi” – Aleksandra Tymecka
2. Prezes Stowarzyszenia „Bądź z Nami”.
 
 
            Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń.
  3. Kontrola Stowarzyszeń „Szansa dla Wsi” oraz „Bądź z Nami”
  4. Wolne wnioski i zakończenie.
 
      W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
     
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich trzech ostatnich posiedzeń w dniach 6, 9 maja oraz 9 czerwca 2008r.
 
 
Ad.3. Komisja przeprowadziła kontrolę dwóch wybranych stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie tj. Stowarzyszenia „Szansa dla Wsi” oraz Stowarzyszenia „Bądź z Nami”. Kontrola objęła 2007r.
Kontrola Stowarzyszenia „Szansa dla Wsi”. Wyjaśnień udzielała Prezes Stowarzyszenia Pani Aleksandra Tymecka.
Pani Tymecka poinformowała, że Stowarzyszenie zostało stworzone przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie w 2000r. Celem utworzenia była możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na poprawienie bazy szkoły oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej. Dużym sukcesem stowarzyszenia było pozyskanie środków z Banku Światowego na budowę świetlicy, stowarzyszenie następnie prowadziło typową działalność edukacyjną. Działalność stowarzyszenia została uhonorowana w postaci nagród uzyskanych w 2004r. od Premiera Marka Belki oraz w 2007r. od Fundacji Polsat.
W 2007r. Stowarzyszenie pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 5tys.zł. na realizację zadań w ramach projektów „Aktywna rodzinka” i „Mniam, mniam, syty brzuszek mam” oraz od sponsora „Danon” na realizację projektu „Masz pomysł, podziel się posiłkiem”. W 2007r. Stowarzyszenie zorganizowało ponadto obóz narciarski do Zakopanego dla 30 dzieci z terenu powiatu i gminy. Obóz został sfinansowany ze środków pozyskanych od uczestników. Komisja zasugerowała możliwość rozważenia pozyskiwania środków na uczestnictwo w obozie najuboższych dzieci z tzw. funduszu stypendiów socjalnych.  
Komisja zasugerowała także, aby w roku następnym zwrócić się do Starostwa Powiatowego o wsparcie organizacji obozu, skoro jego uczestnikami są również dzieci z terenu powiatu.
Pani Tymecka nadmieniła, że Stowarzyszenie w 2007r. nie pozyskało żadnych środków ze strony Gminy.
 
Pani Tymecka poinformowała, że w 2008r. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie środków w ramach Programu „Kapitał Ludzki” na działalność edukacyjną. Istnieje w ten sposób możliwość pozyskania do 93tys.zł. Złożony projekt został wstępnie zaakceptowany i przekazany do dalszego etapu weryfikacji. Stowarzyszenie zamierza również w 2009r. zorganizować obóz językowy dla dzieci do Belgii i Francji, z zakwaterowaniem u osób prywatnych, koszt wyjazdu będzie się kształtował w kwocie 1.480zł.                            
            Pani Tymecka stwierdziła, że stowarzyszenie zwracało się do Gminy o wsparcie 
            Finansowe na zajęcia edukacyjne, jednak Gmina przeznaczyła w 2008r. na działalność wszystkich stowarzyszeń jedynie kwotę 10tys.zł., która jest znikoma w porównaniu z potrzebami, ponadto praktycznie kwota została przeznaczona na działalność jednego stowarzyszenia tj. MLKS „Krajna”. Pani Tymecka podkreśliła dużą prężność Stowarzyszenia, na 135 dzieci uczęszczających do szkoły w Wiśniewie aż 60 dzieci bierze udział w wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Pani Tymecka podkreśliła, że co roku działalność Stowarzyszenia jest kontrolowana przez Urząd Skarbowy, ZUS i NIK, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Pani Tymecka poinformowała również Komisję, że praktycznie corocznie Gmina zabiera szkole środki pozyskane w ramach subwencji na edukację dzieci niepełnosprawnych. Tymczasem w szkole brakuje środków na zakończenie inwestycji budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Komisja wobec powyższego stwierdziła, że wystąpi z wnioskiem do Burmistrza o zwrot wspomnianych przez Panią Tymecką środków.
 
Komisja następnie dokonała analizy dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie. Komisja stwierdziła, że dokumentacja jest prowadzona w prawidłowy sposób, nie wniosła w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
Komisja wyraziła zadowolenie z działalności Stowarzyszenia, wyrażając uznanie dla dużego zaangażowania i zakresu działań prowadzonych przez stowarzyszenie.                   
 
 
Kontrola Stowarzyszenia „Bądź z Nami”. Wyjaśnień udzielała Prezes Stowarzyszenia Pani Halina Żekiecka.
Pani Żekiecka podkreśliła, że księgowość Stowarzyszenia jest prowadzona nieodpłatnie.
Pani Żekiecka poinformowała, że Stowarzyszenie powstało przy Zespole Szkół Nr 3 celem pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność edukacyjną. Nadmieniła, że niestety z każdym rokiem pozyskiwanie środków staje się coraz trudniejsze. Stowarzyszenie zajmuje się obecnie organizowaniem zajęć pozalekcyjnych.
W 2007r. Stowarzyszenie pozyskało m.in. sprzęt na potrzeby sal lekcyjnych (krzesła, ławki), organizowało dożywianie dzieci w ramach projektu „Pajacyk” oraz organizowało wycieczki i pikniki dla dzieci.
Członkowie Komisji zapytali o współpracę Stowarzyszenia z Gminą. Pani Żekiecka poinformowała, że zaistniały pewne nieścisłości dotyczące realizacji wspólnego projektu „Omnibus”. Projekt polega na organizowaniu wyjazdów dla najzdolniejszych uczniów. Środki na ten cel są pozyskiwane z Gminy, sam wyjazd organizuje natomiast Stowarzyszenie. W 2007r. kontrola NIK zakwestionowała rozliczenie zorganizowanego wyjazdu. Suma kosztów przeznaczonych na wycieczkę nie została przekroczona, natomiast zostały zakwestionowane konkretne wydatki. Pani Żekiecka wyjaśniła, że dzieci podczas wycieczki zjadły obiad za 18zł., gdy tymczasem na wyżywienie zaplanowano wydatek w wysokości 12zł. od dziecka. Całość kosztów nie została przekroczona ponieważ zaoszczędzona została kwota 6zł. (cena biletu wstępu do teatru), jednak NIK stwierdził przekroczenie wydatków w poszczególnych paragrafach. Okazało się bowiem, że umowa na realizację zadania zawarta z Gminą nie przewidywała możliwości dokonywania przesunięć na konkretne wydatki. Pani Żekiecka ze swojej strony stwierdziła, że takie rozwiązanie jest nieżyciowe, ponieważ trudno wcześniej zaplanować konkretne sumy wydatków np. ceny żywności. Nadmieniła, że Gmina przyjęła do wiadomości wyjaśnienia Stowarzyszenia o przekroczeniu paragrafów, natomiast wyjaśnień nie uwzględnił NIK.
Komisja w związku z powyższym postanowiła, że zwróci się z wnioskiem do Burmistrza o zagwarantowanie w umowach na realizację zadań lub wsparcia zawieranych przez poszczególne stowarzyszenia z Gminą możliwość przesunięcia między paragrafami planowanych kwot wydatków do wysokości 10% posiadanych środków.                   
  Komisja następnie dokonała analizy dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie. Komisja stwierdziła, że dokumentacja jest prowadzona w prawidłowy sposób, nie wniosła w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 
Komisja, po dokonaniu kontroli Stowarzyszeń postanowiła, że zwróci się do Burmistrza o realizację poniższych wniosków:
 
 Rozważyć możliwość dofinansowania z tzw. funduszu stypendiów socjalnych do wyjazdów zdolnych uczniów (pochodzących z ubogich rodzin) na wycieczki organizowane przez poszczególne stowarzyszenia realizujące zadania na podstawie umów zawartych z Gminą.    Rozważyć zagwarantowanie w umowach na realizację zadań lub wsparcia zawieranych przez poszczególne stowarzyszenia z Gminą możliwość przesunięcia pomiędzy paragrafami kwot ujętych w kalkulacji do wysokości 10% posiadanych środków. Powyższe rozwiązanie nie spowoduje przekroczenia całości środków przyznanych na realizację zadania.    Dokonać przez Gminę zwrotu szkołom środków finansowych (kwota subwencji pozyskanej na dzieci niepełnosprawne) z przeznaczeniem na realizację działań inwestycyjnych właśnie na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (m.in. na budowę kompleksów sportowych).
 
 
 
 
 
            Wobec braku wolnych wniosków Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
 
                                                                                     Przewodnicząca Komisji
                                                                                      Wiesława Grochowska
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
      

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (18 czerwca 2008)
Opublikował: Administrator (8 grudnia 2008, 10:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 702