Protokół Nr 34/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 6 maja 2008r.


Protokół Nr 34/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 6 maja 2008r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.  
 
 
            Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
 1.   Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 3. Przeprowadzenie kontroli dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Przeprowadzenie kontroli rozdysponowania tłucznia za 2007r.    
 5. Wolne wnioski i zakończenie.
 
      W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń w dniach 14 i 21 kwietnia 2008r.
 
 
Ad.3. Komisja przeprowadziła kontrolę realizacji dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007r.    
Wyjaśnień udzielała Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich UM Pani Bogumiła Bławat.
Pani Bławat poinformowała, że istnieją problemy w zakresie działania Komisji, w szczególności dotyczy to współpracy z Powiatową Komendą Policji (dotyczy opóźnień obiegu dokumentów, niezbędnych Komisji do kierowania osób uzależnionych na leczenie.
Kolejnym problemem jest niemożność wygospodarowania odpowiednich pomieszczeń na przyjmowanie dzieci z interwencji w rodzinach, w których jest nadużywany alkohol. Niestety w tym zakresie nie spełnia tej funkcji Dom Dziecka, ponieważ nie posiada takich uprawnień statutowych. Jedyna placówką, która przyjęła dzieci z interwencji był Szpital. Pani Bławat nadmieniła, że wysłano w tej sprawie odpowiednie pismo do Starostwa Powiatowego, obecnie trwa oczekiwanie na jego rozpatrzenie.
Pani Bławat zasygnalizowała kolejny problem, tj. brak możliwości umieszczania do wytrzeźwienia osób nadużywających alkoholu. Nie ma bowiem możliwości ich umieszczenia ani w Izbie Wytrzeźwień ani w innym wskazanym pomieszczeniu (dotyczy w szczególności Szpitala i Komendy Powiatowej Policji).
Pani Bławat przekazała również Komisji informację na temat zakłóceń porządku przy lokalu „Galeria” na ulicy Studziennej. Poinformowała, że pomimo skarg okolicznych mieszkańców na działalność lokalu nie można ograniczyć godzin jego otwarcia do godz. 22.00. (sprawę kompleksowo reguluje odpowiednia uchwała Rady Miejskiej). Uzgodnieniem, które będzie natomiast zrealizowanie jest usytuowanie w okolicy lokalu punktu oświetleniowego, który pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w okolicach lokalu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
 
 
 
 
Komisja ustaliła, że skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią:
 • Dariusz Wojtania – Przewodniczący.
 • Bogumiła Bławat – członek
 • Aleksandra Kowalik – członek
 • Danuta Daszkiewicz – członek
 • Jarosław Niemyjski – członekSylwia
 • Ostrowska – członek
 • Anna Miczko – członek
 • Zbigniew Różyński – członek
 • Jozef Cyra – członek
   
Komisja dokonała następnie analizy dokumentacji prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którą stanowią protokoły z posiedzeń tejże Komisji. Gminna Komisja odbyła w 2007r. 14 protokołowanych posiedzeń, natomiast w 2008r. do chwili obecnej 6 posiedzeń.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumentacja jest prowadzona w przejrzysty i prawidłowy sposób.                      
Komisja Rewizyjna zapoznała się również z zasadami kierowania osób uzależnionych na posiedzenia Gminnej Komisji. Ustalono, że wnioski mogą być kierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Powiatową Policji, rodzinę oraz zakład pracy. Kolejnym działaniem Gminnej Komisji jest kierowanie osób, u których stwierdzono uzależnienie alkoholowe na leczenie otwarte bądź zamknięte. Leczenie otwarte odbywa się poprzez Zakład Diagnostyczno- Leczniczy Bonus, tworzone są również grupy wsparcia AA. Uzależnieni otrzymują tam pomoc specjalistyczną (terapeutyczną). Przymusowe leczenie zamknięte odbywa się natomiast w odpowiednim ośrodku specjalistycznym – w 2007r. Gminna Komisja sporządziła w tej sprawie 14 wniosków, popartych odpowiednią dokumentacją.         
 
 
 
Ad.4. Komisja przeprowadziła kontrolę rozdysponowania tłucznia na drogi sołeckie za 2007r.
W tym celu Komisja przeprowadziła wizje lokalne w poniżej wyszczególnionych sołectwach. . Wyjaśnień udzielali poszczególni sołtysowie bądź upoważnione przez nich osoby.
 
1.      Sołectwo Sikorz. Wyjaśnień udzielała Sołtys Pani Zofia Staręga.  
- tłuczeń rozdysponowano w prawidłowy sposób, nawieziony materiał został natychmiastowo zagospodarowany
- utwardzono odcinek drogi gminnej przy skręcie z drogi głównej w prawo, utwardzono odcinek drogi w kierunku zabudowań Pana Popczuka, utwardzono odcinek drogi od zabudowań Pana Dominiaka w stronę Pana Michniackiego.  
- utwardzenie w/w odcinków dróg było przedłużeniem utwardzeń dokonanych w 2006r.
- rozdysponowano w w/w sposób 4 transporty tłucznia, przydzielone przez Gminę.
 
2.  Sołectwo Trzciany. Wyjaśnień udzielał Sołtys Pan Tadeusz Gapa.
          - tłuczeń rozdysponowano w prawidłowy sposób, nawieziony materiał został natychmiastowo zagospodarowany
- utwardzono odcinek drogi od zabudowań Pana Reichelta w dalszym kierunku. , utwardzono drogę w kierunku Małej Cerkwicy
- rozdysponowano w w/w sposób 3 transporty tłucznia.
- stwierdzono wprawdzie zaleganie nie zagospodarowanego materiału, z wyjaśnień sołtysa wynika jednakże, że jest to tłuczeń pozyskany dodatkowo od Burmistrza Kamienia Kraj. – zostanie on przeznaczony na załatanie bieżących nierówności.
- Komisja powzięła od sołtysa wiadomość o składowaniu nieczystości na gruncie należącym do Państwa Pawełek. Zgodnie z oświadczeniem Sołtysa nieczystości w najbliższym czasie mogą zagrozić czystości wód gruntowych pozyskiwanych ze studni do pojenia bydła. Komisja stwierdziła, że w/w sprawa powinna zostać poruszona na posiedzeniu Komisji Rolnictwa.
 
3.      Sołectwo Skarpa. Pod nieobecność Sołtysa wyjaśnień udzieliła przedszkolanka.
- tłuczeń rozdysponowano w prawidłowy sposób.
- utwardzono odcinek drogi Skarpa – Włościbórz, a także odcinek w kierunku Zalesia (do przepustu).
- rozdysponowano w w/w sposób 4 transporty tłucznia.
 
4.      Sołectwo Zalesie. Wyjaśnień udzielał Sołtys Pan Zdzisław Gugnacki.
- tłuczeń rozdysponowano w prawidłowy sposób
- utwardzono drogę z kierunku Skarpy (od przepustu w gorę), utwardzono drogi na tzw. Korei, utwardzono drogi w centrum wsi.
- pozostawiono niewielka rezerwę do rozdysponowania na tzw. łatanie dziur.
- rozdysponowano w w/w sposób 6 transportów tłucznia.
 
5.      Sołectwo Teklanowo. Wobec nieobecności Sołtysa wyjaśnień udzielał Pan Zdzisław Gugnacki.
- tłuczeń rozdysponowano w prawidłowy sposób.
- utwardzono odcinek od zabudowań Pana Pieczywka, od zabudowań Pana Moryla a także odcinek drogi w kierunku Włościborza.
- w w/w sposób rozdysponowano 3 transporty tłucznia.
 
6.      Sołectwo Wałdowo. Wyjaśnień udzielał Sołtys Pan Marian Pukownik.
- tłuczeń rozdysponowano w prawidłowy sposób.      
- utwardzono drogę w kierunku Wałdówka (okolice zabudowań Pana Hoppe), drogę na Tobołę, drogę do Teklanowa, planowane jest utwardzenie w tym roku drogi do Komierówka
- w w/w sposób rozdysponowano 5 transportów tłucznia.
 
7.      Sołectwo Wilkowo. Wyjaśnień udzielał Sołtys Dariusz Pieczywek.    
- tłuczeń rozdysponowano w prawidłowy sposób
- utwardzono odcinek drogi od zabudowań Pana Pieczywa w kierunku Pana Dixa, odcinek od Pana Dixa w kierunku „Krzyża” , utwardzono drogi w centrum wsi.
- w/w sposób rozdysponowano 6 transportów tłucznia.
 
8. Sołectwo Wałdówko. Wyjaśnień udzielał Sołtys Robert Grochowski.
- tłuczeń rozdysponowano w prawidłowy sposób
- utwardzono odcinki dróg od strony Wilkowa
- w w/w sposób rozdysponowano 4 transporty tłucznia
- Komisja powzięła informacje od Sołtysa, że niezbędnym wydaje się zwiększenie transportów w tym roku na drogę, która stanowi dowóz dzieci do szkoły.
- ponadto niezbędnym jest dokonanie melioracji rowu (na odcinku od stawu do przepustu), aby tegorocznie przyznany tłuczeń nie uległ zmarnowaniu poprzez rozmycie przez wodę z istniejącego rowu. Komisja wskazała, że przekaże ten temat do rozpatrzenia przez Komisje Rolnictwa.
 
9.      Sołectwa Komierowo. Wobec nieobecności Sołtysa Komisja zlustrowała miejsca rozsypania tłucznia, które Sołtys wskazał telefonicznie (4 transporty tłucznia).
Komisja stwierdziła, że na miejsca wskazane przez Sołtysa (blok 19, blok 22a, okolice sklepu, okolice świetlicy wiejskiej, parking przy cmentarzu) – być może nie została wysypana ilość tłucznia w liczbie 4 transportów.     
 
10.  Sołectwo Włościbórz. Wyjaśnień udzielała Sołtys Bernadeta Wróblewska.
- tłuczeń rozdysponowano w prawidłowy sposób.
- utwardzono odcinek drogi wokół młyna (okolice figurki), odcinek drogi od zabudowań Państwa Pruskich do zabudowań Pana Popczuka.   
- w w/w sposób rozdysponowano 6 transportów tłucznia.
 
11.  Sołectwo Niechorz. Wyjaśnień udzielała Sołtys Lucyna Pająk.
- tłuczeń rozdysponowano w prawidłowy sposób
- utwardzono odcinki dróg i zjazdy przed świetlica wiejską, utwardzono drogę w kierunku Komierówka, utwardzono odcinek drogi w kierunku Szynwałdu (okolice posesji Pana Króla).
- w w/w sposób rozdysponowano 7 transportów tłucznia.
- Komisja powzięła od Sołtysa wiadomość o podjęciu decyzji w sprawie utwardzenia tłuczniem drogi dojazdowej do tzw. „Pałacu”. Budynek jest zamieszkiwany przez 7 rodzin, dojazd nieutwardzoną nawierzchnią jest bardzo utrudniony. Komisja postanowiła, że rozezna możliwość przejęcia na mienie gminne drogi od ARiMR, a następnie wytyczenia jej przebiegu i możliwości utwardzenia.
 
 
      Po zakończeniu wizji lokalnej w Niechorzu Komisja zakończyła posiedzenie.
 
 
 
                                                                                           Przewodnicząca Komisji
                                                                                            Wiesława Grochowska
 
 
protokołował:      
Tomasz Dix
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (6 maja 2008)
Opublikował: Tomasz Dix (9 października 2008, 15:10:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808