Protokół Nr 30/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 2 kwietnia 2008r.


Protokół Nr 30/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 2 kwietnia 2008r.
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 – Kazimierz Drogowski
2. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 – Jozef Cyra
 
 
         Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
1.     Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2.     Zatwierdzenie protokołów z ostatnich posiedzeń.
3.     Przeprowadzenie kontroli działań samorządów mieszkańców Osiedla Nr 1 i Nr 2.
4.     Wolne wnioski i zakończenie.
 
      W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich posiedzeń w dniach 13 i 17 marca 2008r.
 
 
Ad.2. Komisja przystąpiła do przeprowadzenia kontroli dokumentacji samorządów mieszkańców Osiedla Nr 1 i Nr 2 za 2007r. w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej oraz podjętych uchwał. Wyjaśnień udzielali Komisji Przewodniczący Zarządów Pan Drogowski i Pan Cyra.
    
Komisja, po dokonaniu analizy dokumentacji przedstawionej przez Przewodniczących Zarządów Osiedli dokonała poniższych ustaleń:
 
Zarząd Osiedla Nr 1 w 2007r. odbył 13 zaprotokołowanych posiedzeń, dokumentacja jest prowadzona w sposób bieżący, czytelny i przejrzysty. Wszelkie ustalenia z posiedzeń zawarte są w protokołach podpisanych przez Przewodniczącego.      
Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 odbywa się raz w roku, podczas którego uchwalany jest plan podziału środków finansowych na bieżący rok kalendarzowy.
 
   
W dniu 25 lutego 2008r. Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 pisemnie upoważniło Zarząd Osiedla do możliwości korygowania planu wydatków w ciągu roku. Czynność powyższa nastąpiła w związku z sugestią ze strony Urzędu Miejskiego.  
Planowany budżet Osiedla Nr 1 w 2007r. wyniósł 15.192zł. i został wykonany w 100%.         
Podczas posiedzeń Zarządu Osiedla Nr 1 zaopiniowano 54 wnioski dot. wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 11 wniosków o sprzedaż działek, 8 wniosków o wsparcie finansowe. Podczas posiedzeń przyjęto do realizacji 47 wniosków przedstawionych przez mieszkańców.
 
Zarząd Osiedla Nr 2 w 2007r. odbył 8 zaprotokołowanych posiedzeń, dokumentacja jest prowadzona również w sposób bieżący, czytelny i przejrzysty. Wszelkie ustalenia z posiedzeń zawarte są w protokołach podpisanych przez Przewodniczącego.
Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 odbyło się w 2007r. również jeden raz, podczas którego uchwalono plan podziału środków finansowych. Również w 2008r. na sugestię Urzędu Miejskiego zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 pisemnie upoważniło Zarząd do możliwości korygowania planu wydatków w ciągu roku.
 
Komisja, po dokonaniu analizy dokumentacji oraz wyjaśnieniach Przewodniczących Zarządów Osiedli – nie wniosła żadnych zastrzeżeń do prawidłowości funkcjonowania samorządów miejskich.
 
 
Po dokonaniu kontroli Komisja przystąpiła do dyskusji:
- Przewodniczący Zarządów Osiedli zasugerowali sprawę rozważenia umożliwienia im wnoszenia interpelacji podczas Sesji Rady Miejskiej.
Członkowie Komisji poparli w/w inicjatywę, wskazując możliwość rozwagi takiej propozycji podczas posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej.
- Pan Porożyński przekazał obecnym sugestie mieszkańców w sprawie możliwości przesunięcia terenu targowiska miejskiego wgłąb Placu Przyjaźni. Obecne położenie targowiska powoduje znaczną blokadę ruchu w tym rejonie, będącym praktycznie centrum miasta. Członkowie Komisji jak i Przewodniczący Zarządów Osiedli poparli ten wniosek.
   
   
Ad.4. W wolnych wnioskach:
- Pani Grochowska zawnioskowała o ustawienie punktu oświetleniowego przy ul. Odrodzenia a także utwardzenie zniszczonej nawierzchni obok bloku 23 w kierunku garaży.
- Pani Bukowska zwróciła uwagę na koniczność jak najszybszego ustawienia punktu oświetleniowego w okolicach lokalu „Galeria”
 
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
 
                                                                                    Przewodnicząca Komisji
                                                                                      Wiesława Grochowska
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
                                      
         
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (2 kwietnia 2008)
Opublikował: Tomasz Dix (8 października 2008, 12:38:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795