Protokół Nr 15/07


Protokół Nr 15/07
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 4 czerwca 2007r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz Skarbnik Gminy Urszula Lange.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu, zaproponowała następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. procedury uchwalania budżetu.
  4. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w Stowarzyszeniu „Dorośli Dzieciom”.
  5. Wizytacja Świetlicy Terapeutycznej
  6. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół Nr 14/07 ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 7 maja 2007r.Ad.3. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały.Ad.4. Komisja, zgodnie ze swoim planem pracy, przystąpiła do czynności kontrolnych obejmujących wybrane Stowarzyszenie z terenu Gminy. Komisja po uprzednim powiadomieniu do siedziby Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” przy ul. Baczyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Informacji udzielał Komisji Wiceprezes Stowarzyszenia Sławomir Jaskulski

Podczas przeprowadzonej kontroli Komisja podjęła następujące ustalenia:

1. Stowarzyszenie zrzesza 15 członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia stanowi 5 osób, w tym:
- Prezes Jarosław Niemyski
- Wiceprezes Sławomir Jaskulski
- Skarbnik Alina Szumińska
- Sekretarz Wiesława Stafiej
- Członek Daniel Wargin
3. Uzyskała informację w zakresie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.

Nazwy projektów oraz źródła dotacji przedstawiono poniżej


Źródło dotacji Nazwa projektu i podjęte działaniaWorld Bank Polski Mały grant na działania lokalne

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Akademia „Równać Szanse”

Starostwo Powiatowe Dofinansowanie zakupu samochodu dla
WTZ

Kuratorium Oświaty Dotacja na wyrównywanie szans
Edukacyjnych dzieci zagrożonych
dysfunkcjami

Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga Dotacja na prowadzenie Klubu Młodych
Twórców

Urząd Miejski w Sępólnie Kraj. Dotacja na działania Stowarzyszenia
KMT, IKAS, CIM, wypoczynek dzieci
Dotacja na prowadzenie Gminnego
Centrum Informacji oraz prowadzenie
Punktu Profilaktycznego ds. Narkomanii.

Urząd Marszałkowski Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu
powiatu sępoleńskiego. Dotacja na
wypoczynek letni dzieci zagrożonych
dysfunkcjami oraz wspieranie turystyki.
Prowadzenie Punktu Profilaktycznego d/s
Narkomanii.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Dotacja na prowadzenie KMT

Fundacja PZU „…a my jako te maki…” – dotacja na działania
na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu
powiatu sępoleńskiego.

PFRON dotacja celowa na prowadzenie WTZ

Polska Fundacja im. Schumana Dotacja na prowadzenie programu
„Wolontariat Europejski”

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Grupy Zabawowe – wspieranie edukacji
małego dziecka


Stowarzyszenie korzysta z pomocy wolontariuszy – od miesiąca września pomagać będzie dwóch następnych wolontariuszy (prawdopodobnie z Gruzji i Armenii), koszty pokryte będą z Fundacji Schumana. Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującym prawem, otrzymuje dodatkowe środki z tytułu nawiązek wynikających z wyroków sądowych. Stowarzyszenie w stopniu zaawansowanym ubiega się o uzyskanie statusu stowarzyszenia użyteczności publicznej (możliwość pozyskiwania środków z odpisów podatkowych). Stowarzyszenie aktywnie ubiega się o pozyskiwanie środków zewnętrznych ze źródeł pozarządowych (możliwości pisania projektów są sukcesywnie poszukiwane m.in. w internecie). Stowarzyszenie organizuje szkolenia oraz pomaga osobom zainteresowanym w pisaniu projektów wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych.


Komisja dokonała ponadto analizy dokumentacji księgowej przedstawionej przez Pana Jaskulskiego, prowadzonej przez księgową Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.Ad.5. Komisja przeprowadziła wizytację w Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim celem zapoznania się z bieżącym funkcjonowaniem tejże placówki.

Wyjaśnień udzielała Dyrektor Świetlicy Pani Danuta Daszkiewicz.

Komisja uzyskała następujące informacje:
Przewidywana termomodernizacja budynku Świetlicy nastąpi ze środków budżetu Gminy (niestety, nie udało się wykonać prac ze środków zewnętrznych, na przeszkodzie stanął fakt, iż użytkownicy budynku tworzą wspólnotę mieszkaniową). Świetlica poczyniła starania w zakresie pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego na wypoczynek dzieci (udało już się pozyskać kwotę w wysokości 4tys.zł. na dożywianie dzieci). Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał Świetlicy listę 11 dzieci z terenów wiejskich do uczestnictwa w wypoczynku letnim. Do wypoczynku zostaną zakwalifikowane dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, nie mające możliwości skorzystania ze środków dla środowisk popegerowskich. Po zapoznaniu się z księgą uczestnictwa w zajęciach stwierdzono, iż obecnie uczęszcza do Świetlicy 77 dzieci, średnio tygodniowo w zajęciach uczestniczy około 50 dzieci tygodniowo. W Świetlicy zatrudnione są na stałe dwie osoby (1/5 etatu), ponadto Świetlica korzysta z usług terapeuty i psychologa a także z osób działających na zasadach wolontariatu.

Świetlica zamierza poczynić starania w zakresie możliwości podjęcia działań elementarnych (dla dzieci do 3-go roku życia). Powyższe nie wiązałoby się z tworzeniem dodatkowych etatów.


Ad.6. W wolnych wnioskach:
- Komisja zapoznała się z pismem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie dokonania ponownej analizy sytuacji w poszczególnych szkołach (nawiązanie do wniosków wysuniętych uprzednio przez Komisję Oświaty i Komisję Rewizyjną). Pan Porożyński poinformował, iż dyskusja na w/w temat odbędzie się podczas najbliższej Komisji Oświaty.
- Komisja podjęła dyskusje na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła obrady.Przewodnicząca Komisji
Wiesława Grochowska


protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (4 czerwca 2007)
Opublikował: Tomasz Dix (28 lutego 2008, 14:19:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 909