Protokół Nr 13/07


Protokół Nr 13/07
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 17 kwietnia 2007r.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.


Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołu z dwóch poprzednich posiedzeń.
  3. Przeprowadzenie lustracji w Zakładzie Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim.
  4. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.


Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół Nr 11 i 12/07 ze swoich posiedzeń w dniach 23 i 27 marca 2007r.


Ad.3. Komisja zgodnie ze swoim planem pracy dokonała lustracji w Zakładzie Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim.
Wyjaśnień udzielał Komisji Dyrektor Zakładu Pan Tomasz Mroziński.


Pan Mroziński na wstępie poinformował, iż jako Dyrektor prowadził ówczesny Zakład Transportu Gminnego od 1994r. Po odejściu Pana Marchlewicza pełnił również jednocześnie funkcję P.O. Dyrektora Zakładu Robót Publicznych. Na początku pełnienia funkcji przejął Zakład Robot Publicznych z formalnymi zobowiązaniami w kwocie 340tys.zł. W ciągu jednego roku zostały spłacone zobowiązania pracownicze w kwocie 180tys.zł. W pierwszej kolejności został spłacony ZUS celem odblokowania konta Zakładu. Pan Mroziński nadmienił, iż doprowadził do prawidłowego naliczania świadczeń pracowniczych (wszystkie składniki świadczeń są wyszczególniane, uprzednio naliczano kwoty ogólne, bez rozbicia na składniki). Trudna sytuacja finansowa Zakładu Robót Publicznych została ustabilizowana bez uzyskania dotacji ze strony Gminy. Gmina natomiast przekazywała Zakładowi do wykonania dużą ilość zleceń, co pozwoliło do doprowadzenia do płynności finansowej Zakładu. Pan Mroziński podkreślił również dobrą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy.


Pan Mroziński wracając do spraw bieżących poinformował, iż od 1 stycznia br. doszło do połączenia Zakładu Transportu Gminnego z Zakładem Robót Publicznych – powstał Zakład Transportu i Usług. Dyrektor, zgodnie z zapisem Statutu, został wyłoniony w drodze konkursu.
Pan Mroziński poinformował, iż w 2006r. jeszcze jako Zakład Transportu Gminnego wypracowano zysk w wysokości ponad 70tys.zł. Powyższy zysk, za zgodą Burmistrza, przeznaczono na zakup autobusu (odbiór nastąpi 25 kwietnia). Zakład Robót Publicznych wypracowane środki przeznaczył na pokrycie zobowiązań.
Nawiązując do bieżącej działalności Zakładu Transportu i Usług powiedział, iż nie otrzymuje żadnej dotacji od Gminy, otrzymuje natomiast bezprzetargowe zlecenia (wszystkie czynności są fakturowane). Zysk, jak już wspomniał, za zgodą Burmistrza jest przeznaczany na potrzeby inwestycyjne Zakładu.
Pan Mroziński poinformował również, iż w tym roku Zakład Transportu i Usług przejął zarządzanie cmentarzem komunalnym. Ze swojej strony zaproponuje Gminie urealnienie kwoty za prowadzenie pochówku zmarłych (obecnie ta kwota jest naliczana procentowo od wysokości zasiłku pogrzebowego).
Pan Mroziński poruszył również temat przeznaczania środków gminnych na ogrodzenie cmentarza w Wałdowie.
Komisja stwierdziła, iż rzeczywiście na obiekt cmentarza są przeznaczane spore środki, bez odczuwalnego efektu dla społeczności (z pierwszej kolejności powinny zostać wykonane salki katechetyczne oraz kostnica).

Pan Mroziński przedstawił następnie strukturę organizacyjną Zakładu tj. w Zakładzie zatrudnionych jest łącznie 56 osób, w tym:

- trzech pracowników administracyjnych (Dyrektor, kadrowa, księgowa)
- dwóch kierowników brygad (nadzór nad transportem i budownictwem)
- dwunastu pracowników gospodarczych (umowy na czas nieokreślony – kierowcy, mechanicy, operator równiarki).
- pozostali pracownicy zatrudniani są w ramach robot publicznych, interwencyjnych lub jako uczniowie.

Pan Mroziński stwierdził, iż zarobki pracowników stałych np. kierowcy nie są zbyt wysokie (około 1tys.zł. netto)

Komisja, w związku z faktem szybkiego i skutecznego doprowadzenia do płynności finansowej Zakładu (przede wszystkim Robot Publicznych) – zapytała, czy Pan Mroziński otrzymał w związku z powyższym jakakolwiek gratyfikacje?


Pan Mroziński odpowiedział, iż w związku z pełnieniem nowej funkcji otrzymał dodatek funkcyjny w wysokości 600zł. Nadmienił jednak, iż ewentualna podwyżka nie nadwyręży budżetu Gminy, byłaby rozdysponowana w ramach środków Zakładu.

Komisja, mając na względzie niewątpliwe zasługi Pana Mrozińskiego, jednocześnie w wyprowadzeniu z zobowiązań Zakładu Robót Publicznych, jak także w zakresie prawidłowej polityki finansowej obecnie kierowanego Zakładu, postanowiła iż skieruje do Burmistrza pisemny wniosek o zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego dla Pana Mrozińskiego.

Komisja następnie dokonała dogłębnej analizy dokumentacji dowodów księgowych za miesiąc styczeń i luty 2007r. prowadzonej przez Zakład Transportu i Usług.
Komisja, po zapoznaniu się z powyższą dokumentacją, zawierającą odpowiednie faktury, stwierdziła iż dokumentacja jest prowadzona w sposób przejrzysty, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Komisja stwierdziła ponadto, na podstawie uzyskanych dokumentów, iż Zakład Transportu i Usług, na dzień 31 marca 2007r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.


Ad.4. W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.Przewodnicząca Komisji
Wiesława Grochowska


protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (17 kwietnia 2007)
Opublikował: Tomasz Dix (28 lutego 2008, 14:15:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863