decyzja środowiskowa

Sępólno Kraj., dnia 24.10.2005

 

 

DECYZJA Nr Irg. 7624/04/05
O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, art.46a ust. 7 oraz art. 56 ust. 2-4 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz.627 z późniejszymi zmianami) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2005r. zarejestrowanego pod nr 7624/4/05 złożonego przez Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim 89-400 Urząd Miejski ul. Kościuszki 11.


          Określam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią wraz z przyłączami do działek budowlanych” o nr: 10/1, 95, 131, 16/8, 31/7, 31/12, 7, 10/6, 17, 187, 188, 189, 16/9, 16/6 i16/7 położonych przy ul. Niechorskiej i ul. Rzecznej w Sępólnie Krajeńskim.

1.Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią wraz z przyłączami do działek budowlanych” obejmuje gminę Sępólno Krajeńskie. Cała inwestycja jest zlokalizowana na terenie zurbanizowanym gminy Sępólna Krajeńskiego. Projektowane kolektory będą zlokalizowane w drogach gminnych umożliwiając podłączenie do nich nieruchomości. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej. Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania przepisów odnośnie jakości ścieków oczyszczonych, wymagania te będą również spełnione po realizacji zadania.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. Inwestycja nie będzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, także siedlisk ptaków i zwierząt. Trasy projektowanych sieci poprowadzono wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych.

 

2.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji.
Warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacji inwestycji. Jedynie trwałe zajęcie terenu i zmiana jego zagospodarowania dotyczyć będzie planowanej przepompowni ścieków. Należy dążyć do wkomponowania wystających ponad powierzchnię ziemi elementów przepompowni w otaczający krajobraz(obsianie trawą części nieutwardzonych działki, zastosowanie krzewów wzdłuż ogrodzeń).

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
- przejścia przez drogi-planowane przejścia sieciami kanalizacyjnymi pod i wzdłuż dróg (uzgadniane z właścicielem dróg) powinny zapewniać minimalizację oddziaływań negatywnych.
- kolizje sieciowe-ewentualnie kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi powinny zostać rozwiązane biorąc pod uwagę zmniejszenie uciążliwości prac dla środowiska. W planach skrzyżowań z istniejącymi sieciami (uzgodnić z właścicielami tych sieci) należy zastosować technologię zapobiegającą obniżeniu zwierciadła wód gruntowych, zajęcia dodatkowych terenów (poza koniecznymi), konieczności  wycinko drzew itp.
- organizacja ruchu podczas prowadzenia robót w obrębie dróg gminnych,                                 
powiatowych i wojewódzkiej.
Ruch kołowy na drogach będzie się odbywał połową jezdni. Dojazd do posesji zlokalizowany przy ulicach wzdłuż których będą prowadzone prace budowlane należy zapewnić drogami bocznymi. W planie organizacji ruchu uzgodnionymi z Właścicielami dróg, należy wziąć pod uwagę lokalizację drogi zastępczej i liczbę receptorów, tzn. stworzenie objazdów nie może generować emisji hałasu i zapylenia na terenach o dużej gęstości zaludnienia przekraczające normalne użytkowanie dróg.
- postępowanie z urobkiem-nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Podobny sposób postępowania będzie zachowany przy trasowaniu i realizacji sieci na terenie zabudowy miejskiej, przydomowych ogródków działkowych i na terenie zieleni miejskiej.
- postępowanie z odpadami - powstające odpady (poza niewykorzystanym gruntem) stanowić będą odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi stosowanymi w trakcie budowy odpady związane z nawierzchnia dróg, w których zostaną zlokalizowane kolektory. Odpady powinny zostać wywiezione na najbliższe składowisko odpadów.


4. Wymogi w zakresie przeciw działania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu      do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Planowane przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią wraz z przyłączami do działek budowlanych” obejmujący gminę Sępólno Krajeńskie w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie transgenicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgenicznego oddziaływania na środowisko:

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono transgenicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Skala i zasięg oddziaływania negatywnego obejmie najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót i nie przekroczy granic gminy Sępólna  Krajeńskiego.

6. W przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 Prawa ochrony środowiska-stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2001 roku Nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami), wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

                                                        UZASADNIENIE
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  „Budowa wodociągu, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią wraz z przyłączami do działek budowlanych” o Nr: 10/1, 95, 131, 16/8, 31/7, 31/12, 7, 10/6, 17, 187, 188, 189, 16/9, 16/6 i16/7 położonych przy ul. Niechorskiej i ul. Rzecznej w Sępólnie Krajeńskim. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej i należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja projektu powinna doprowadzić do częściowego rozwiązania spraw związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Sępólnie Krajeńskim.
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.09.2005r. Zgodnie z art.46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późniejszymi zmianami), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko- Dz. U. z  2004 roku Nr 257 poz. 2573, z późniejszymi zmianami) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia .
O wszczęciu postępowania Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadomił wcześniej społeczeństwo w formie obwieszczenia wywieszonego na tablicy urzędu w Sępólnie Krajeńskim.
W toku postępowania stwierdzono że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w paragrafie 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 Nr 257 poz. 2573, z późniejszymi zmianami).


W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dowody i materiały informacyjne:
- informacje o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,  sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska 27 kwietnia 2001 roku,
- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Miejskiej Sępólno Krajeńskie,


Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i stwierdził co następuje:
- skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie zostanie utrzymana zasada zrównoważonego rozwoju miasta,
- na przewidywanych do zajęcia pod lokalizację sieci kanalizacyjnej obszarach nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców ,
- opisane technologie wykonywania robót nie wpływa negatywnie na środowisko,
- realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska ,
- przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające, a charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań mających na celu zapobieganie lub kompensacje szkodliwego oddziaływania na środowisko.


Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru , nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Bezpośrednie i krótkie oddziaływania może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stany środowiska przyrodniczego.

Ponadto stwierdzono, że planowana inwestycja ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez likwidacje nieszczelnych zbiorników, oraz likwidację nielegalnych zrzutów nieczyszczonych ścieków bezpośrednio do środowiska.

Na podstawie zgromadzonych informacji i jednocześnie spełniając wymagania art. 35 paragrafu 2 kodeksu postępowania administracyjnego organ stwierdził, iż może odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko.
  Biorąc pod uwagę wnioski przeprowadzonej analizy Burmistrz Sępólna Krajeńskiego odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Poprzez publikacje informacji o podjętej decyzji spełniono obowiązek upublicznienia postępowania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko.
Zwrócono się także do Starostwa Powiatowego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo: Irg. 7331/130/05  z dnia  05.10.2005 roku), o wydanie uzgodnień niezbędnych dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Starosta Sępoleński (znak pisma: RO. 7633-38/05 z dnia 11.10.2005  roku ) oraz Państwowy Inspektor Sanitarny (znak pisma:N.NZ-401-81/05 z dnia 14.10.2005 roku) nie wniosły uwag i zastrzeżeń do treści projektu niniejszej decyzji.
W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.
W oparciu o art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mogą w art. 46 ust. 4 pkt. 2-9.
Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie  14 dni od dnia opublikowania niniejszej decyzji.

inż. Bożena Mikicka
Kierownik Refereatu Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony środowiska, Turystyki i Rekreacji

 

 


Wytworzył: inż. Bozena Mikicka (24 października 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (24 października 2005, 12:36:46)

Ostatnia zmiana: Administrator (31 października 2006, 14:26:30)
Zmieniono: link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2078

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij