Uchwała nr XXXVII/310/05 Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2005 w sprawie zmiany stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru na 2006 rok

 
Uchwała nr XXXVII/310/05
Rady Miejskiej
z dnia 8 grudnia 2005

w sprawie zmiany stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r.,Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441 ) ,oraz art.5 ust.1, art.6ust 12.,art.10 ust 1 i 2 , art. 14 pkt 1-3, art. 19 pkt.1 lit. a art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. , Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966, z 2004 r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291, z 2005r., Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz. 1419 ) uchwala się co następuje :


§ 1. W uchwale Nr XXXVI/299/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru na 2006 rok

1. § 2 pkt. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
„ 3 pozostałych od 1 m2  powierzchni -                                                          0,17 zł
- w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od  1 m2  powierzchni "

2. Rozdział V Opłata targowa- uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -      Pomorskiego i  obowiązuje od 1 stycznia 2006r.

 

 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVII/310/05
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 8 grudnia 2005r.

Zgodnie z art.5 ust. 1i 2,art.10 ust. 1,art.14 pkt 1, art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 nr 9 poz. 84 z póź. zm./ Rada Miejska określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych,  od posiadania psów oraz wysokość stawek opłat lokalnych: targowej. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa granice stawek kwotowych, na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Prezes GUS komunikatem z dnia 14 października 2005  ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2005 roku w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2004 roku wzrosły o 2,5 proc. / MP z 2005 nr 62, poz.864/, w związku z czym Minister Finansów określił górne stawki w rozporządzeniu z dnia 14 listopada 2005 /MP z 2005 nr 68 poz.956/w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.  Na wniosek Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim przyjęta stawka w uchwale nr XXXVI/05 z dnia 24 listopada 2005r. w § 2 pkt.1 ust. 3 zostaje zmieniona z stawki 0,20 zł na 0,17 zł.

 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Edward Stachowiczmetryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (8 grudnia 2005)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2006, 13:36:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1122