Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru

 Uchwała nr XIV/119/2003
 Rady Miejskiej
 z dnia 3 grudnia 2003

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1, art.6 ust.12, art.7 ust.3, art.10 ust.1 i 2, art.14 pkt 1-3, art.19 pkt 1 lit.a) , art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 Nr 9 poz.84 z późn. zm. )


Rada Miejska     
uchwala, co następuje
:
                  
                     
Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1


Uchwała określa stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych  i podatku od posiadania psów oraz stawki  opłaty lokalnej - targowej, a także zasady i terminy ich poboru.

Rozdział II
Podatek od nieruchomości
    


§ 2

 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
  Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni - 0,47zł
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,30zł
  3. pozostałych od 1m2  powierzchni - 0,12zł
   -w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni           
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,47zł
  2.  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 13,00zł
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej -  6,60zł
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,46zł
  5. pozostałych od 1m² powierzchni użytkowej - 3,00zł
    - w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni           
 3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.
   
                                               § 3

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 1. Budynki oraz grunty w części przeznaczonej i eksploatowanej przez placówki powiązane z budżetem Gminy w zakresie: administracji rządowej i samorządowej, oświaty, kultury i sztuki, zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej.
 2. Budynki wchodzące w skład byłych gospodarstw rolnych oraz grunty, na których budynki te są położone stanowiące własność osób, które nabyły prawo do emerytury lub renty stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, o ile w tychże budynkach aktualnie zamieszkują bez innych pełnoletnich osób.
 3. Grunty o obszarze do 1,00ha będące w użytkowaniu  lub stanowiące własność osób wymienionych w ust.2, a obecnie wykorzystywane niezarobkowo (t. j. wyłącznie na własne potrzeby).    
 4. Zwolnienia określone w ust. 1, 2 i 3 nie obejmują tych powierzchni, na których   prowadzi się działalność gospodarczą. 

§ 4 

     
Podatnicy uiszczają podatek w kasie Urzędu  Miejskiego w Sępólnie Kraj., mogą  również wpłacać należny podatek  w bankach i urzędach pocztowych na rachunek dochodów Urzędu. Inkaso podatku od nieruchomości od osób fizycznych powierza się na terenie wsi sołtysom.

Rozdział  III
Podatek od środków transportowych

§ 5


Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 1 - tabela nr 1 do niniejszej uchwały,
 2.  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 1 – tabela nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 2 – tabela nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 2 – tabela nr 4 do niniejszej uchwały,
 5.  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 – tabela nr 5 do niniejszej uchwały,
 6.  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 – tabela nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. od autobusu wg załącznika nr 4 – tabela nr 7 do niniejszej uchwały.


Rozdział  IV
odatek od posiadania psów


§ 6

Ustala się stawki podatku od posiadania psów w wysokości:

 1. Podatek od jednego psa - 27,00zł
 2. Podatek pobiera się w połowie stawek jeżeli:
  1. obowiązek uiszczenia podatku wygasł w pierwszej połowie roku
  2. obowiązek uiszczenia podatku powstał w drugiej połowie roku. 

§ 7

 1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do końca miesiąca marca. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego podatek ten płatny jest w ciągu 14 dni  od dnia wejścia w posiadanie psa.
 2. Podatnicy z terenu wsi uiszczają podatek do rąk sołtysów, natomiast podatnicy z terenu miasta uiszczają do rąk  Przewodniczących Zarządów Osiedli Nr 1 i Nr 2. Podatnicy mogą także wpłacać należny podatek bezpośrednio w kasie Urzędu lub w bankach i urzędach pocztowych na rachunek Urzędu Miejskiego. 


§ 8

 Zmiany dotyczące posiadania psów, właściciele psów zgłaszają bezpośrednio w  Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od momentu wystąpienia tych zmian.

Rozdział  V
Opłata targowa
    
 

§ 9

Ustala się stawki opłaty targowej:

 1. Od osób fizycznych, od osób prawnych i jednostek  organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
 2. Wysokość stawek opłaty targowej za każdy dzień wynosi:
  1. przy sprzedaży zwierząt od każdej wystawionej sztuki dorosłej - 9,00zł
  2. przy sprzedaży prosiąt, cieląt, źrebiąt, kóz, owiec, itp. z samochodu lub  przyczepy - 10,00zł
  3. przy sprzedaży drobiu i zwierząt futerkowych:
   1. z samochodu, wozu, itp. - 8,80zł                                       
   2. w pozostałych przypadkach - 5,20zł
  4. przy sprzedaży artykułów żywnościowych przetworzonych:
   1. sprzedawanych z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 15,50zł
   2. z sektora lub namiotu w sektorze do 9m² - 15,50zł 
   3. w pozostałych przypadkach za 1m² - 2,10zł
  5. przy sprzedaży artykułów żywnościowych nieprzetworzonych:
   1. z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 9,30zł
   2. przy sprzedaży artykułów rolnych nieprzetworzonych stosuje się ulgę 50% 
   3. z sektora lub namiotu w sektorze do 9m² - 9,30zł
   4. w pozostałych przypadkach za 1m² - 2,10zł
  6. przy sprzedaży innych artykułów niż żywnościowe:
   1. z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 21,60zł 
   2. z sektora lub namiotu w sektorze do 9m² - 21,60zł         
   3. w pozostałych przypadkach za 1m2 - 3,10zł
 3. Przy jednoczesnej sprzedaży artykułów żywnościowych i pozostałych, stosuje się stawkę jak przy artykułach nieżywnościowych.

                                                         
§ 10


Opłaty targowe pobierać będą upoważnieni inkasenci Urzędu Miejskiego oraz
dzierżawcy wyłonieni w drodze przetargu.
Całość opłat inkasenci odprowadzają na rachunek dochodów budżetu Gminy.    

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 11

Traci moc uchwała nr III/16/02 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatków  i opłat lokalnych oraz zasad i  terminu ich poboru oraz nr VIII/45/03 Rady Miejskiej w Sępolnie Kraj. z 21 marca 2003 w sprawie zmiany stawek opłaty targowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko  Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2004.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/119/03 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.z dnia 3 grudnia 2003r

Zgodnie z art.5 ust. 1i 2,art.10 ust. 1,art.14 pkt 1, art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 nr 9 poz. 84 z póź. zm./ Rada Miejska określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych,  od posiadania psów oraz wysokość stawek opłat lokalnych: targowej. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa granice stawek kwotowych, na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Prezes GUS komunikatem z dnia 14 października 2003roku ogłosił, że ceny w okresie trzech kwartałów 2003 roku w stosunku do trzech kwartałów 2002roku wzrosły o 0,6proc. / MP z 2003nr 49, poz.770/, w związku z czym Minister Finansów określił górne stawki w rozporządzeniu z dnia 31 października 2003 roku w sprawie określenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach  i opłatach lokalnych / MP z 2003 nr 51 poz. 804/

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/119/03
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 03 grudnia  2003r.

Tabela nr 1  
Stawki  podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w zł

nie mniej niż 

mniej niż

wyprodukowane do 31.12.1997r. 

wyprodukowane od 01.01.1998r.

           3,5

        5,5

          552,00

      530,00

           5,5

          9

          605,00

      584,00

             9

        12

          775,00

      753,00 


Tabela  nr 2
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 

Stawka podatku w zł

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

 

         12

          15

          881,00

           902,00

         15

        

       1.337,00 

       1..318,00

trzy osie

 

         12

          21

        1.464,00

        1.485,00

         21

         

        1.782,00

        1.804,00

cztery osie i więcej

 

         12

          27

         1.854,00

        1.905,00

         27

          31

         1.957,00

        2.008,00

         31

         

         2.060,00

         2.111,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załącznik nr 2
do uchwały  Nr XIV/119/03
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 03 grudnia 2003 r.

Tabela nr 3
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w zł

 

nie mniej niż

mniej niż

wyprodukowane do 31.12.1997 r.

 

wyprodukowane od 01.01.1998 r.

o nacisku na siodło do 8 ton

 

         3,5

     12

          902,00

       881,00

 o nacisku na siodło powyżej 8 ton

 

         3,5

     12

       1.447,00

    1.442,00

ciągniki balastowe

 

         3,5

     12

       1.447,00

     1.442,00

Tabela  nr 4 
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach )

Stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

 

            12

       25

          881,00

        902,00

            25

    

       1.761,00

     1.937,76 mini.

trzy osie

 

            12

       24

       1.131,00

      1.545,00

            24

       36

       1.761,00

      1.782,00

            36      

       40

       2.368,25 max

       2.368,25 max

            40

 

       2.368,25 max

       2.548,65 min.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/119/03
Rady Miejskiej  w Sępólnie Kraj.
dnia 03 grudnia 2003r.


Tabela nr 5
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem  silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku w zł

nie mniej niż

Mniej niż

wyprodukowane do 31.12.1997r.

wyprodukowane od 01.01.1998r.

 

           7

           12

           308,00

      286,00

Tabela nr 6
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

 

12

18

          286,00

          308,00

18

       

          297,00

          520,00

dwie osie

 

12

23

          278,00

          299,00

23

33

          573,00

          785,00

33

       

       1.061,00

       1.570,00

trzy osie

 

12

30

          608,00

          845,00

            30            

44

          870,00

       1.177,00

44

 

       1.379,00 

       1.485,00

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIV/119/03
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 03 grudnia 2003r. 

Tabela nr 7
Stawki podatku dla autobusów

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w zł

 

 

mniej niż 

równej lub wyższej

wyprodukowane do 31.12.1997r.

 

wyprodukowane od 01.01.1998r.

             30

               -

           732,00

             700,00

 

              -

              30

        1.527,00

          1.507,00

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Maria Kubijk (22 stycznia 2004)
Opublikował: Administrator (22 stycznia 2004, 08:56:42)

Ostatnia zmiana: Administrator (19 maja 2006, 12:27:24)
Zmieniono: link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1732