Uchwała nr NR XLVIII/366/06 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006Uchwała nr NR XLVIII/366/06
Rady Miejskiej
z dnia 26 października 2006

w sprawie zmian budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Sumę dochodów w kwocie 29 293 056,48 zł
-zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)
792 779,05 zł
-dochody po zmianie wynoszą 30 085 835,53 zł
W tym:
-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej w kwocie
4 968 924,00 zł
-zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)
216 900,00 zł
- dotacje po zmianie wynoszą 5 185 824,00 zł
2. Sumę wydatków w kwocie 29 912 047,48 zł
-zwiększa się o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr2)
792 779,05 zł
-wydatki po zmianie wynoszą 30 704 826,53 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 618 991,00 zł


§ 2. Źródłem pokrycia deficytu są zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
                                                             
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                                               
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Edward Stachowicz


      
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLVIII/366/06
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 października 2006 roku

Sumę dochodów zwiększa się o kwotę   792 779,05 zł

75615 § 0910 – zwiększenie o kwotę 4 180,05 zł zgodnie z faktycznym wykonaniem 
75801 § 2920 – zwiększenie o kwotę 13 741 zł subwencji oświatowej zgodnie z decyzją MF z dnia 19 października 2006 r. Nr ST5-4822-16g/2006
80101 § 2030 – zwiększenie o kwotę 7 310 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2006 r. Nr WFB.I.3011-39/06 – nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach
85212 § 2010 – zwiększenie o kwotę 216 900 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2006 r. Nr WFB.I.3011-39/06 – realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
85214 § 2030 – zwiększenie o kwotę 167 798 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 5października 2006 r. Nr WFB.I.3011-39/06 – wypłaty zasiłków stałych
85219 § 2030 – zwiększenie o kwotę 2 500 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2006 r. Nr WFB.I.3011-39/06 – dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł
85295 § 2030 – zwiększenie o kwotę 98 930 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 5 października 2006 r. Nr WFB.I.3011-39/06 – realizacja Programu wieloletniego„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
85415 § 2030 – zwiększenie o kwotę 265 915 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2006 r. Nr WFB.I.3011-42/06
92109 § 2440 – utworzenie planu dochodów w kwocie 15 505 zł zgodnie z zawartą umową Nr 4/408/nsII/06 z Fundacją Wspomagania Wsi – realizacja przez Radę  Sołecką wsi Zboże projektu - Świetlica wiejska „Kłosik”
          
Sumę wydatków zwiększa się o kwotę  792 779,05 zł

60016 § 6050 - zwiększenie planu o kwotę 3 082,43 zł na sporządzenie dokumentacji programowo-przestrzennej na budowę obwodnicy
           § 6050 – zmniejszenie planu o kwotę 1 902,38 zł – asfaltowanie ul. Szkolnej
80101  § 3020 – zwiększenie planu o kwotę 7 309 zł z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli zgodnie z decyzją MF
           § 4010 – zwiększenie planu o kwotę 10 310 zł z tego: 7 310 zł dotyczy wprowadzenie języka angielskiego w klasach pierwszych zgodnie z decyzja Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2006 r. Nr WFB.I.3011-39/06 oraz 3 000 zł zwiększenie planu na nagrody Burmistrza na DEN
           § 4270, 6050 – przeniesienie planu wydatków na paragrafach związany z wydatkami na  audyt  energetyczny 
80104 – przesunięcie pomiędzy paragrafami
80114 – przesunięcie pomiędzy paragrafami
85212 - zwiększenie planu o kwotę 216 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w  zakresie świadczeń rodzinnych zgodnie z powyższą decyzją
85214 - zwiększenie planu o kwotę 167 789 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych zgodnie z  powyższą decyzją
85219 - zwiększenie planu o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w  zakresie wypłaty dodatków  do wynagrodzeń pracowników socjalnych  zgodnie  z powyższą decyzją
85295 - zwiększenie planu o kwotę 98 930 zł z przeznaczeniem na realizację programu  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  zgodnie z powyższą decyzją
85401 § 3020 – zwiększenie planu o kwotę 6 432 zł na odprawy dla nauczycieli zgodnie z decyzją MF
85415 - zwiększenie planu o kwotę 265 915 zł z przeznaczeniem pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2006 r. Nr WFB.I.3011-42/06
92109 – zwiększenie planu o kwotę 15 505 zł w związku z realizacją projektu „Świetlica  wiejska Kłosik”
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.
                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                        Edward Stachowicz


Załącznik Nr 1,2 i 3- Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok
  pobierz >> (61kB)

Załącznik Nr 4 - Planowane zadania inwestycyjne na 2006 rok
  pobierz >> (37kB)


metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (26 października 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (31 października 2006, 14:39:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1028