Uchwała nr XLVI/356/06 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2006

 
Uchwała nr XLVI/356/06
Rady Miejskiej
z dnia 31 sierpnia 2006

w sprawie zmian budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Sumę dochodów w kwocie 28 723 279,08 zł
-zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 507 645,40 zł
- dochody po zmianie wynoszą 29 230 924,48 zł
W tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej
4 953 610 zł
2. Sumę wydatków w kwocie 29 342 270,08 zł
-zwiększa się o kwotę (zgodnie
z załącznikiem Nr 2)
507 645,40 zł
-wydatki po zmianie wynoszą 29 849 915,48 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 618 991,00 zł§ 2. Źródłem pokrycia deficytu są zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
                                                              
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                                                
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                      Edward Stachowicz                                                             Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLVI/356/06
                                                             RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
                                                             z dnia 31 sierpnia 2006 roku

Sumę dochodów zwiększa się o kwotę   507 645,40 zł

01036 §6298 - realizację programu odnowy wsi przenosi się do rozdziału 01036, zwiększając jednocześnie plan o kwotę 65 245 zł w związku  z  otrzymaniem   dofinansowania na urządzenie placów zabaw zgodnie z umową  nr  AOW.I-3040-UE-27/2006- 61412-UM200138/06 z dnia 28 lipca 2006r. oraz zmniejszenie o kwotę 26 631,60 zł w związku z aneksem nr 3 do umowy na urządzenie świetlic
60016 §2330  – utworzenie  planu  w kwocie 30 000 zł w  związku  z otrzymaniem  dotacji  z FOGR zgodnie z umową  nr AOW.III-3042-FOGR-59/2006 na modernizację drogi Wałdowo- Komierowo
71035 §0960 – utworzenie planu w kwocie 7 760 zł w związku z wpłatami mieszkańców na 
rzecz budowy ogrodzenia cmentarza w Wałdowie 
          §2020-  utworzenie planu w kwocie 2 000 zł w związku z otrzymaną dotacją z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z porozumieniem CW/331/2006 na utrzymanie cmentarzy wojennych
75615
75616            - zmiany zgodnie z aktualnym przypisem
75618
80101 §2030
-  zwiększenie planu o kwotę 727 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-25/06 z dnia 7 lipca 2006 r. z przeznaczeniem na
finansowanie wyprawki szkolnej 
         §2440 – utworzenie planu w kwocie 7 500 zł w związku z otrzymaniem dotacji nr  06.05.19/101-Z z dnia 19 maja 2006 r. na realizację programu „Krajna- badamy,  sprzątamy i dbamy” z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności
80113 §6260 – dofinansowanie ze środków PFRON zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z umową nr PCPR-8217- 2/1/5/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. w kwocie 172 500 zł
80195 §2030 – zwiększenie planu o kwotę 8 027 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego  nr  WFB.I.3011-29/06  z dnia 31  lipca 2006 r. – dotacja  na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
85220 §2030 – zwiększenie planu o kwotę 5 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3011-27/06 z dnia 17 lipca 2006 r. – dotacja na dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej
85295 §2030 – zwiększenie planu o kwotę 230 970 zł zgodnie z decyzją Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego  nr  WFB.I.3011-30/06 z dnia 8 sierpnia 2006r. – dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
90019 §0460 – zwiększenie planu w związku ze zwiększonym faktycznym wykonaniem o
kwotę 3 950 zł
92105 §2320 – zwiększenie planu o kwotę 600 zł w związku z porozumieniem nr EK-4335-
72/06 z dnia 21 lipca 2006 r. zawartym ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie  III Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej
 
Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 507 645,40 zł
 
01030 §2850 – zmniejszenie wpłat na rzecz izb rolniczych o kwotę 4 000 zł w związku z 
aktualizacją przepisu podatku rolnego 
01036 §6058, §6059 - realizację programu odnowy wsi przenosi się do rozdziału 01036 
zwiększając jednocześnie plan wydatków na urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich w kwotach 65 245 zł  i  20 748 zł ( zmniejszenie  o kwotę  26 631,60 zł- aneks nr 3 do umowy na urządzenie świetlic)
             §6069 – zmniejszenie planu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o kwotę 13 660 zł
60016 §4270 – zwiększenie planu wydatków w związku z modernizacją drogi Wałdowo-
Komierowo oraz bieżącymi wydatkami o kwotę 60 000 zł
           §6050 – zwiększenie planu wydatków na budowę chodnika w Piasecznie o kwotę 50 000 zł
63095 §4210, §4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000 zł w związku ze  zwiększonymi wydatkami
70005 §4300 – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł w związku z faktycznymi potrzebami
finansowymi
71035 §4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł z przesunięciem ich na § 6050 tegoż działu 
           §6050 – budowa ogrodzenia cmentarza w Wałdowie- kwota 40 605,48 zł
75023 §4260, §4300 – zwiększenie planu wydatków w związku z faktycznymi potrzebami
finansowymi o kwotę łączną 20 000 zł
75412       przesunięcia pomiędzy paragrafami w obrębie poszczególnych rozdziałów
75414
75702 §8070 – zmniejszenie planu wydatków w związku z obniżeniem stóp procentowych i
redyskontowych
75818 §4810 – rozdysponowano rezerwę w kwocie 91 733 zł ( autobus, wkład własny w
program budowy placów zabaw, chodnik Piaseczno)
80001 – plan wydatków adekwatny do otrzymanych decyzji i umów dotacyjnych
80113 §4300- zmniejszenie planu wydatków związanego z dowozem uczniów do szkół o 
kwotę 28 750 zł
           §6060 – zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 230 000 zł ( w tym udział Gminy 57 500 zł)
80195 §3260 – dofinansowanie pracodawcom kosztów szkolenia młodzianach pracowników ( zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego) w kwocie 8 027 zł
85219    – przesunięcie pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
85220       plan wydatków adekwatny do otrzymanych decyzji dotacyjnych
85295
90015 §6050
– zmniejszenie planu wydatków zgodnie z faktycznym wykonaniem (inwestycja zakończona) o kwotę 9 002,48 zł
92105 §4300 – zwiększenie wydatków o kwotę 600 zł w związku ze współorganizacją III   
Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej 
 
 
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.     
 
 
 
 
U.L.
 
                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                     Edward Stachowicz
 


Zał. Nr 1 i 2 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok
  pobierz >> (77kB)

Zał. Nr 4 - Planowane inwestycje Gminy Sępólno Kraj. na 2006
  pobierz >> (39kB)

Zał. Nr 10 i 13 - Plan spłaty zobowiązań oraz kwoty długu na 2006
  pobierz >> (28kB)
Wytworzył: Urszula Lange (31 sierpnia 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (6 września 2006, 07:41:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 924

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij