Uchwała nr XLIV/346/06 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2006

 
Uchwała nr XLIV/346/06
Rady Miejskiej
z dnia 22 czerwca 2006

w sprawie zmian budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Sumę dochodów w kwocie 27 427 387,00 zł
- zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)
1 273 330,08 zł
- dochody po zmianie wynoszą 28 700 717,08 zł
W tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej
4 953 610 zł
2. Sumę wydatków w kwocie 27 847 387,00 zł
- zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)
1 472 321,08 zł
Wydatki po zmianie wynoszą 29 319 708,08 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 618 991,00 zł
 

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLIV/346/06
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 czerwca 2006 roku

Sumę dochodów zwiększa się o kwotę 1 273 330,08 zł

Tworzy się plan dochodów w rozdziałach:

01010 § 0960 – wpływy z opłaty za przyłącza wodociągowe zgodnie z zawartymi
                       porozumieniami w kwocie 49 512 zł
75601 § 0910 – odsetki (podatek dochodowy od os. fiz.) w kwocie 20 zł
75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000 zł.
85212 § 0970 – dochody otrzymane zgodnie z przepisami dot. świadczeń rodzinnych i  zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2 300 zł
90001 § 6298 i 6299 -dofinansowanie projektu pn.”Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle – etap VII” zgodnie z podpisaną umową Nr Z/2.04/III/3.2/277/05/U/188/06  ZPORR oraz aneksami do niej.

w łącznej kwocie 984 546,08 zł.

90001 § 6339 – dotacja celowa pochodząca ze środków rezerwy  celowej budżetu państwa (cz.83 poz. 11)zgodnie z z decyzją finansową Wojewody Kujawsko  – Pomorskiego nr WFB.I.3011-17/06 z dnia 02-06-2006 roku; zwrot nakładów  poniesionych przez Gminę na budowę  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 106 483 zł.
90019 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (zmniejsz się dochody działu 90020 § 0400 i przenosi się je do nowoutworzonego działu) w kwocie 10 000 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu w rozdziałach:

75615 § 0910 – odsetki (podatki od osób prawnych) w kwocie 10 000 zł
75616 § 0330 – podatek leśny w kwocie 7 000 zł (zmniejszenie w rozdziale 75616 § 0320– podatek rolny)
75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 17 820 zł
85214 § 2320 – dotacja na zasiłki okresowe zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-18/06 z dnia 08-06-2006 roku
85415 § 2030 - pomoc materialna dla uczniów w kwocie 40 400 zł zgodnie z decyzją        finansową Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-17/06 z dnia  02-06-2006roku
Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 1 472 321,08 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 121 512 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągów we wsi Wiśniewka  - 72 000 zł oraz we wsi Dziechowo – etap II  - 49 512 zł.
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01038 § 6059 o kwotę 14 052 zł pochodzące z wkładu poszczególnych sołectw w program odnowy wsi. Analogiczne dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 01095 § 4300 zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 100 483 zł z przeznaczeniem na budowę chodników w Zalesiu i Wiśniewie – 15 000 zł, budowę chodnika oraz utwardzenie placu w Lutowie – 40 000 zł, budowę innych dróg i chodników na terenie Gminy – 45 483 zł. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4270 i 4300 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu remontów oraz zakupu usług pocztowych.
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75704 § 8020 w związku ze spłatą przez ZGK sp. z o. o. kolejnej raty pożyczki objętej gwarancją przez Gminę (środki przesunięto na budowę wodociągu we wsi Wiśniewka).
Uwalnia się środki z rezerwy, rozdział 75818 § 4810 z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w kwocie 73 750 zł (zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały) oraz  w kwocie 14 517 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lutowie.
W dziale 800 dokonuje się przesunięć zgodnie z załącznikiem oraz tworzy się plan wydatków w rozdziale 80001 §  6050 w kwocie 238 108 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lutowie (198 991zł to kwota pochodząca z pożyczki z WFOŚiGW).
W rozdziałach 85154, 85407 i 90095 dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.
W działach 852 i 853 dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami, zmniejszając plan wydatków tych działów o kwotę 50 000 zł.  oraz zwiększa się wydatki w rozdziale 85214 § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzją finansową Wojewody  Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-18/06 z dnia 08-06-2006 roku.
W dziale 85415 § 3420 zwiększa się plan wydatków kwotę 40 400 zł zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-17/06 z dnia 02-06-2006 roku z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
W rozdziale 90001 tworzy się plan wydatków inwestycyjnych w § 6058 i § 6059 na łączną kwotę 984 546,08 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno – Kawle – etap VII.
W rozdziale 90095 tworzy się § 6050 z przeznaczenie na budowę lokali socjalnych w Wałdowie - 45 065 zł.
W rozdziale 92105 tworzy się § 4300 z przeznaczeniem na współorganizację koncertu zespołu muzycznego – 6 000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o decyzje finansowe, umowy oraz dotychczasowe faktyczne wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.

U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Edward Stachowicz

Zał. nr 1 i 2 - Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok
  pobierz>> (69kB)

Zał. nr 3 - Załącznik przychodów i rozchodów
  pobierz>> (31kB)

Zał. nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Sępólno Kraj. planowanych w 2006 roku i latach następnych
  pobierz>> (37kB)

Zał. nr 10 i 13 - Plan spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne oraz prognozowana spłata długu
  pobierz>> (28kB)

Zał. nr 12 - Plan wydatków dla sołectw i osiedli na 2006 rok
  pobierz>> (26kB)

Zał. nr 16- Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na 2006 rok
  pobierz>> (27kB)
metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (22 czerwca 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (27 czerwca 2006, 13:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 941