2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 58 - II przetarg na sprzedaż lokalu przy ul. Sienkiewicza 69

                                                                                                                                              Sępólno Kraj.,2015.03.25
Gkr. 6840.15.2014


                                                                             O g ł o s z e n i e


     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 594 ze zm.) oraz  §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza II publiczny przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości :

1.  lokalu mieszkalnego nr 5  przy ulicy Sienkiewicza 69  w Sępólnie Kraj.   wraz z ułamkową  88/1000 cz. gruntu z działki  nr 492/2  o pow. 557 m²  zapisaną w Sądzie Rejonowym w Świeciu X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem   KW BY2T/00021965/6.
     cena wywoławcza lokalu  34.400 zł    (słownie złotych: trzydzieściczterytysiąceczterysta)
- lokal usytuowany jest w przyziemiu budynku, w jego skład wchodzą pokój, kuchnia,
  łazienka o pow. użytkowej 25,49 m².
  Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową.        Ogrzewanie lokalu indywidualne, piec kaflowy.
Oględzin lokalu, można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (052) 389 42 12 lub  (052) 389 42 14.

Przetarg odbędzie się w dniu   04 maja 2015 roku   o godz.  9.30  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7  (parter).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  30 kwietnia 2015 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy (www.bip.gmina-sepolno.pl) w terminie od dnia  30 marca  2015 roku do dnia  30 kwietnia 2015 roku.

E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (27 marca 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (27 marca 2015, 14:22:11)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:08:25)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 737