2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 53 - sprzedaż lokalu nr 3 przy Pl.Wolności 21b

                                                                                          Sępólno Kraj.,2014.10.09
Gkr. 6840.23.2014

 

O g ł o s z e n i e


     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 594 ze zm.) oraz  §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza II publiczny przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości :

1.  lokalu mieszkalnego nr 3  przy Placu Wolności 21b  w Sępólnie Kraj.   wraz z ułamkową  185/436 cz. gruntu z działki  nr 188/3  o pow. 255 m²  zapisaną w Sądzie Rejonowym w Świeciu X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem   KW nr 20947.
     cena wywoławcza lokalu  88.200 zł    
lokal usytuowany jest na I piętrze budynku i  poddaszu budynku, w jego skład wchodzą dwa pokoje, kuchnia, przedpokój,  w.c.  o pow. użytkowej 72,50 m². Do lokalu przynależne są trzy pomieszczenia na poddaszu o łącznej pow. 112,94 m² . Ponieważ na poddaszu znajdują się kominy ustala się służebność dojścia do nich.
Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, brak podłączenia instalacji gazowej. Ogrzewanie lokali indywidualne, piece kaflowe.
Oględzin lokalu, można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (052) 389 42 14 lub  (052) 389 42 12.

Przetarg odbędzie się w dniu   14 listopada 2014 roku   o godz.  10 -tej  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7  (parter).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  12 listopada 2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  13 października  2014 roku do dnia 12 listopada 2014 roku.

 


E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (10 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (10 października 2014, 15:16:11)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:22:56)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 869