2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 51 - przetarg na sprzedaż nieruchomości

                                                                                    Sępólno Kr.,dnia 2014.09.03
Gkr. 6840.74.2012

O g ł o s z e n i e


   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2014 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie tj.:

1.  działki nr  336/9      o pow.  6636 m²   zapisanej w KW 15083  - położonej w Sikorzu
     cena wywoławcza nieruchomości  25.000 zł
2.  działki nr    86 o pow.  239 m²     zapisanej w KW 19056  - położonej Obr. 4 Sępólno
     cena wywoławcza nieruchomości   6.000 zł
3.  działki nr  22/1 o pow. 25900 m²  zapisanej w KW 19007  - położonej w Wiśniewie
     cena wywoławcza nieruchomości  70.000 zł
4.  działki nr  23/5 o pow.   3793 m²  zapisanej w KW 17540  - położonej w Wiśniewie
     cena wywoławcza nieruchomości  14.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  10 października 2014 roku  o godz. 10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  08 października 2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  08 września  2014 roku do dnia 08 października 2014 roku.

E.M.

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (8 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (8 września 2014, 07:36:05)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:24:55)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 953