2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 35 - rokowania dot. sprzedaży działki Obr. 1 Sepólno

                                                                             Sępólno Kr. ,dnia 20.05.2014 roku
Gkr.684036.2013


                                                  Ogłoszenie o rokowaniach

  Na podstawie § 25 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza rokowania dot. sprzedazy niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Baczyńskiego

działki nr 874/2  o pow.  360 m²   zapisanej w KW 13811
cena nieruchomości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę wynosi   9.700 zł + VAT

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu, przyjętym uchwałą Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007 r. obszar na którym zlokalizowany jest przedmiot wyceny oznaczony jest symbolem  9U - teren usług.

Na powyższą nieruchomość odbyły się dwa bezskuteczne przetargi w dniu 11 września 2013 r  (cena wywoławcza nieruchomości 11.931,00 zł)  oraz  03 marca 2014 roku  (cena wywoławcza nieruchomości  11.931,00  zł).
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w rokowaniach.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu  23 czerwca 2014 roku o godz. 9.00  w budynku tut. Urzędu pokój nr 7 (parter)
Zaliczkę w wysokości 5% ceny nieruchomości (ustalonej przez rzeczoznawcę bez VAT -u) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kr. nr  75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zwrot wpłaconej zaliczki osobom, które nie wygrały rokowań nastąpi po ich przeprowadzeniu.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ROKOWANIA - dz. 872/4” należy złożyć w sekretariacie Urzędu pokój nr 9  najpóźniej do dnia 18 czerwca 2014 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę sporządzenia zgłoszenia, proponowaną cenę nieruchomości i sposób jej zapłaty,  oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Ogłoszenie niniejsze zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. od dnia 21 maja 2014  roku do dnia 20 czerwca 2014 roku.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 maja 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 maja 2014, 15:00:06)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 09:12:28)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 792