2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 32 - przetarg na sprzedaż działki ul. Chopina

                                                                                       Sępólno Kr.,dnia 2014.04.11
Gkr. 6840.36.2013

                                            O g ł o s z e n i e

 

   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonej przy ul. Chopina w  Sępólnie Kraj.

1.  działki nr  433/9 o pow. 403 m²         KW  nr 26582   
cena wywoławcza nieruchomości    -     13.530 zł        (11.000 zł  + VAT)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Chopina - Targowa - Sienkiewicza  -  Nowy Rynek nieruchomość stanowi cz.działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu  15 maja 2014 roku  o godz. 9.30  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7 (parter)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  13.05.2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr   75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  14 kwietnia 2014 roku do dnia  13 maja 2014 roku.

 


Sporządziła:
E.Mizdalska


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (11 kwietnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (11 kwietnia 2014, 13:43:03)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 09:14:27)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 865