2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 31 - przetarg nieruchomość przy Pl.Wolności 14

                                                                                        Sępólno Kraj. 2014.01.30

Gkr.6840.1.2014

                                             O g ł o s z e n i e

                  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651  ze zm../  oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trubu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza   publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości  położonej w Sępólnie Kraj. przy Pl.Wolności 14, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako:

działka nr  180/8 o pow. 239 m² zapisana w księdze wieczystej KW 13229 i działka nr 180/5 o pow. 42 m² zapisana w księdze wieczystej KW 27515
- cena wywoławcza nieruchomości  14.500 zł + VAT

Nieruchomość zabudowana jest nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki w terminie do dnia  29 sierpnia 2014 r. - decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozbiórkę należy wykonać zgodnie z opracowaną ekspertyzą budowlaną (do wglądu w tut. Urzędzie)
Na działce 180/8 zostanie ustalona nieodpłatna służebność gruntowa drogi o szerokości 3 m, przy granicy z działką nr 181 na rzecz każdoczesnego właściciela  zapisanego w KW 16288.
Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Kraj. teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MU - tereny zabudowy śródmiejskie.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2014 r. o godz. 9.00   w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  sala Nr 16 (parter)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości (bez podatku VAT) do dnia  28 lutego 2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca działkę na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Kraj.. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sępólno Kraj.  w dniach od  30 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2014r.


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (30 stycznia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (30 stycznia 2014, 07:39:42)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 09:20:21)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1136