2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 28 - sprzedaż działki w Piasecznie

                                                                                    Sępólno Kr.,dnia 2013.10.18
Gkr. 6840.27.2013

                                           O g ł o s z e n i e


   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w  Piasecznie zapisanych w księdze wieczystej KW 16350.

1.  działki nr  247/1      o pow.  745 m²  i  1/3  cz.działki  247/3 (droga)  
     cena wywoławcza nieruchomości  20.100 zł + VAT 
2.  działki nr  247/2      o pow. 784 m²  i  1/3  cz.działki   247/3 (droga)
     cena wywoławcza nieruchomości  21.100 zł + VAT
3.  działki nr 247/4       o pow. 869 m²  i 1/3  cz.działki   247/3  (droga)
     cena wywoławcza nieruchomości  23.300 zł +VAT
4.  działki nr 247/5       o pow. 920 m²
     cena wywoławcza nieruchomości  23.700 zł +VAT
5.  działki nr 247/6       o pow.1227 m²
     cena wywoławcza nieruchomości  31.600 zł + VAT

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr IRG.6730.69.2013 z dnia 13 sierpnia 2013r.,  nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinna wolnostojąca z dachami płaskimi, z budynkami gospodarczo-garażowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu  19 listopada 2013 roku  o godz. 10.15  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości (bez podatku VAT) do dnia  15 listopada 2013 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  18 października  2013 roku do dnia 18 listopada 2013 roku.


E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 października 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 października 2013, 07:26:30)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:36:14)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1620