2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 26 sprzedaż gruntów przy ulicy Baczyńskiego - Odrodzenia (garaże)

                                                                                  Sępólno Kraj.,dnia 2013.08.05
Gkr.6840.18.2013

O g ł o s z e n i e


   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trubu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w  Sępólnie Kraj. Obr. 1 (pomiędzy ulicami Baczyńskiego - Odrodzenia) zapisanych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr BY2T/00013782/0 i KW nr BY2T/00013811/3  tj.:
 
1.  działki nr    725/25  i 874/16     o pow. 17 m²    - cena wywoławcza    2.410,80 zł
     2. działka nr    725/16 i 874/7     o pow. 17 m² -  cena wywoławcza    2.410,80 zł
     3. działka nr    725/15 i 874/6     o pow. 17 m² -  cena wywoławcza    2.410,80 zł
     4. działka nr    874/4                  o pow. 18 m² -  cena wywoławcza    2.546,10 zł
     5. działka nr    874/5                 o pow. 16 m² -   cena wywoławcza    2.263,20 zł
     6. działka nr    725/26                o pow. 17 m² -  cena wywoławcza    2.410,80 zł
     7. działka nr    874/2                  o pow.360 m² - cena wywoławcza  11.931,00 zł 

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007r. nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę garażami oraz teren oznaczony symbolem 9U.

Przetarg odbędzie się w dniu  11 września 2013 roku  o godz. 10.30  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  09 września 2013 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  07 sierpnia 2013 roku do dnia  09 września 2013 roku.

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (6 sierpnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (6 sierpnia 2013, 14:20:15)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:44:47)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1402