2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

ogłoszenie 10 - przetarg na sprzedaż lokalu przy ul. Hallera 16

                                                                                          Sępólno Kraj.,2012.02.15
Gkr. 6840.2.2012


                                                O g ł o s z e n i e


     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz  §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza publiczny przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości :

1.  lokalu  nr 2  przy ulicy Hallera 16  w Sępólnie Kraj.   wraz z ułamkową 41/416 cz. gruntu z działki  nr 291/1  o pow. 379 m²  zapisaną w Sądzie Rejonowym w Tucholi Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem  w KW nr 15124
     cena wywoławcza lokalu  36.300 zł    (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy trzysta)
- lokal usytuowany jest na  poddaszu budynku, w jego skład wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka z w.c.  o pow. użytkowej 41,22 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 2,25 m² .
Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie lokali indywidualne, piece kaflowe.
Oględzin lokalu, można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Przetarg odbędzie się w dniu   23 marca 2012 roku   o godz.  10 -tej  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1  (parter).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  20 marca 2012 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  20 lutego  2012 roku do dnia 20 marca 2012 roku.

E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2012, 07:37:42)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:22:55)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1158