2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń stołówki i sklepiku

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń stołówki i sklepiku

w Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 1

z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki i sklepiku w szkole

I Przedmiot przetargu

Lokale użytkowe położone w Sępólnie Kraj. przy ul. Szkolnej 1, wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie (nieruchomości zabudowane oznaczone jako działka nr 608, KW 13372) przeznaczone do oddania w najem w trybie pisemnego przetargu ofertowego na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej:

1) lokale użytkowe o łącznej powierzchni 211,99 m2 przeznaczone do prowadzenia działalności gastronomicznej

Wyposażenie i sprzęt znajdujący się w wynajmowanych lokalach zostanie użyczony zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do umowy najmu.

II Wywoławcza stawka czynszu:

1) Pomieszczenia – 3,09 zł. za 1 m2 brutto powierzchni za miesiąc.

2) Oprócz czynszu najemca będzie ponosił opłaty za: centralne ogrzewanie, odpady stałe (oddzielna umowa), zimną wodę (licznik), energię elektryczną (licznik), gaz (licznik).

3) Z tytułu prowadzonej działalności najemca będzie zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji w wysokości zgodnej z uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na dany rok podatkowy.

4) Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca kalendarzowego przez okres trwania umowy.

III Warunki udziału w przetargu:

1) Oferta jednego podmiotu musi dotyczyć najmu wszystkich lokali wskazanych w niniejszym przetargu.

2) Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną: „Pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki i sklepiku szkolnego” należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 1 do dnia 16 lipca 2011 r. do godz. 12.00.

IV Oferta winna zawierać:

1)      Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna.

2)      Datę sporządzenia oferty.

3)      Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze staniem technicznym lokalu oraz projektem umowy najmu lokalu wraz z wykazem sprzętu i urządzeń i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5)      Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatą składek do Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS.

6)      Oferta wraz z załącznikami ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.

7)      W przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty załączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta; poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

8)      Upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

9)      Oferta ma zawierać spis oświadczeń i dokumentów stanowiących załączniki do oferty.

V Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół nr 3 ulica Szkolna 1 w Sępólnie Krajeńskim w gabinecie wicedyrektora w dniu 16 lipca 2011 r. o godz. 12.15.

Zostanie wybrana oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Po rozstrzygnięciu, o wyborze oferty Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie zawiadomi niezwłocznie pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta, którego ofertę wybrano.

VI Umowa najmu z uczestnikiem, który przetarg wygrał, zostanie podpisana w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na jego rzecz, z zastrzeżeniem spełnienia poniższego warunku. W/w umowa najmu przetargu obowiązywać będzie od 1 września 2011 r.

VII Termin zagospodarowania lokali: od 1 września 2011 r.

Zapytania dotyczące przetargu prosimy kierować pisemnie na adres Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie ul. Szkolna 1 lub przesłać faksem na nr 52 3882675. Odpowiedzi umieszczone będą na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie www.zs3sepolno.edu.pl, bez podania źródła zapytania.

Istnieje możliwość obejrzenia lokali po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

VIII Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

IX Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

X Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

1)część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów; w części jawnej przewodniczący komisji przetargowej:

a) otwiera przetarg;

b) ustala liczbę otrzymanych ofert;

c) otwiera koperty z ofertami;

d) kwalifikuje oferty do części niejawnej przetargu;

e) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

f) zawiadamia obecnych oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

2) w części niejawnej Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wyboru oferty, która będzie najkorzystniejsza.

XI Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

XII Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

 

XIII Dokumenty do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 1 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00:

  • Załącznik nr 1 – wzór umowy
  • Załącznik nr 2 – wykaz pomieszczeń
  • Załącznik nr 3 – wykaz sprzętu i urządzeń

metryczka


Wytworzył: Ewa Ślewicka (16 czerwca 2011)
Opublikował: Administrator (16 czerwca 2011, 13:13:35)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:41:46)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1650