2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 61 dot. sprzedaży nieruchomości

                                                                                 Sępólno Kraj.,dnia 2018.02.14
Gkr. 6840.28.2017O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.  poz.121) ./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w  Sępólnie Krajeńskim  Obr. 1 :

1.  działki nr  651    o pow. 17 m²    KW nr  BY2T/00013505/5
cena wywoławcza nieruchomości    -     9.180 zł

Nieruchomość położona jest w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Odrodzenia, zabudowana jest pomieszczeniem gospodarczym - garaż, stanowiącym segment budynku zabudowy szeregowej.  
Działka położona jest na terenie objętym MPZP – Uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XII/90/07 z dnia 25 października 2007r., oznaczona symbolem 10MW (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej). Dla tego terenu dopuszcza się zabudowę garażowa.
 
Przetarg odbędzie się w dniu  22 marca 2018 roku  o godz. 9.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7 (parter)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości)  i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  20 marca 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w BGŻ BNP PARIBAS nr 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 19 lutego 2018 roku do dnia 20 marca 2018 roku.

EMmetryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (16 lutego 2018)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (16 lutego 2018, 13:59:25)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:13:52)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 476