2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 59 - przetarg na zbycie działki nr 26 w Niechorzu

                                                                                           Sępólno Kraj.2017.10.26
Gkr. 6840.1.2017

O g ł o s z e n i e


      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Sępólno Kraj.

1.  działka nr 26 o pow. 500 m²   KW BY2T/00016295/0    -  położona we wsi Niechorz
cena wywoławcza nieruchomości   -      5.840 zł


Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka znajduje się w obszarze M-2.  W ewidencji gruntów jako użytki występuje: Lzr-RVI

Przetarg odbędzie się w dniu  04 grudnia 2017 roku  o godz. 10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7 (parter)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  30 listopada 2017r.  na konto: Gmina Sępólno Krajeńskie BGŻ BNP PARIBAS Nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj., na tablicy ogłoszeń we wsi Niechorz oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/  w  terminie od  dnia  30 października 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku.E.M.metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (30 października 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (30 października 2017, 07:56:08)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:22:32)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 379