2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 63 przetarg sprzedaż działki nr 28/13

                                                                                          Sępólno Kraj. 2016.06.22
Gkr. 6840.7.2016


O g ł o s z e n i e


      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

1.  działki nr 28/13 o pow. 19971 m²   KW BY2T/00016402/4    -  położona Obr. 2 Sępólno
cena wywoławcza nieruchomości   -      446.824,56 zł   (w tym VAT 83.552,56 zł)

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest  pod usługi, produkcję (P,U).  Stanowi grunt uzbrojony w ramach projektu  5.6 RPO WK-P, w związku z powyższym w przypadku gdy nabywca zdecyduje się na sprzedaż gruntu, Gminie przysługuje prawo do nabycia gruntów z powrotem za tę samą cenę, za którą zostały sprzedane przez Gminę – przez okres trwania projektu.

Przetarg odbędzie się w dniu  30 sierpnia 2016 roku  o godz. 10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7 (parter)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  26 sierpnia 2016 r. na konto: Gmina Sępólno Krajeńskie BGŻ BNP PARIBAS Nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  27 czerwca  2016 roku do dnia 26 sierpnia 2016 roku.

E.M.
metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 czerwca 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 czerwca 2016, 09:59:08)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:34:39)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 502